15:19 ICT Thứ hai, 26/01/2015

Trang nhất » Tin Tức » Nghiên cứu khoa học

Phiếu nhận xét đánh giá đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh

Thứ hai - 16/05/2011 06:49
Tên đề tài: Đánh giá công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ của Trường Chính Trị tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 1997-2006

PHIẾU NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ
KẾT QUẢ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP TỈNH

 


 

1. Tên đề tài: Đánh giá công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ của Trường Chính Trị tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 1997-2006.

2. Tên cơ quan chủ trì: Trường Chính Trị tỉnh Bạc Liêu.

3. Chủ nhiệm đề tài: TS Huỳnh Thanh Quang

4. Họ và tên người nhận xét đánh giá: Trần Công Chánh

- Học vị: Thạc sỹ                               Ngành chuyên môn: Quản lý giáo dục

- Chức danh khoa học…/…                Chức danh hội đồng: Phản biện I.

 

PHẦN Ý KIẾN NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ

1. Về tính cấp thiết, ý nghĩa của đề tài:

Chất lượng đào tạo là vấn đề sống còn của một cơ sở đào tạo. Chất lượng đào tạo của Trường Chính Trị tỉnh không những là vấn đề sống còn của Nhà trường mà còn ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nhân lực trong bộ máy các cơ quan tổ chức trong hệ thống chính trị của tỉnh nhà, mà đặc biệt là ở cấp cơ sở, là nền tảng của cả hệ thống.

Vì vậy tác giả chọn vấn đề nghiên cứu là đánh giá chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của trường chính trị tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 1997 – 2006 trên cơ sở đó có cái nhìn nhận đúng đắn và khoa học để xây dựng các giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo bồi dưỡng cán bộ của trường Chính Trị tỉnh nhằm góp phần tích cực cho việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đặc biệt là đội ngũ cán bộ cấp cơ sở, đáp ứng tình hình nhiệm vụ xây dựng và phát triển toàn diện tỉnh nhà thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH, hội nhập kinh tế quốc tế. Đây là vấn đề có tính cấp thiết và có ý nghĩa thiết thực đối với nhiệm vụ chính trị đối với tỉnh nhà, đặc biệt là đối với nhiệm vụ phát triển đội ngũ cán bộ cơ sở trên phạm vi toàn tỉnh.

2. Về phương pháp nghiên cứu:

          - Tác giả đã sử dụng và kết hợp được nhiều phương pháp nghiên cứu để bổ sung cho nhau làm tốt chức năng thu thập thông tin, dữ liệu, số liệu tin cậy cho quá trình nghiên cứu.

          - Về cách tiếp cận vấn đề nghiên cứu của tác giả có tính toàn diện, cụ thể và phù hợp với đối tượng nghiên cứu. Tuy vậy,

          - Về phương pháp nghiên cứu: tác giả nên xác định phương pháp nào là phương pháp chủ đạo và các phương pháp bổ trợ cần thiết khác. Theo Tôi đối với đề tài này, phương pháp nghiên cứu chủ đạo là phương pháp tổng kết kinh nghiệm (tổng kết thực tiễn); các phương pháp bổ trợ là phương pháp khảo sát, phương pháp điều tra (test), phương pháp hội thảo khoa học và lấy ý kiến chuyên gia. Nếu xác định được như vậy thì tác giả khỏi phải mất nhiều thời gian cho việc phải dàn trãi sử dụng các phương pháp nghiên cứu khác; mà nên tập trung vào phương pháp nghiên cứu chủ đạo để thu được kết quả nghiên cứu nhanh, đỡ mất nhiều thời gian và công sức.

          - Về cách tiếp cận vấn đề nghiên cứu: tác giả tiếp cận vấn đề còn rộng quá, nên đi sâu tiếp cận vấn đề cụ thể có liên quan đến mục tiêu nghiên cứu là “chất lượng công tác đào tạo đội ngũ cán bộ” từ đó có đầy đủ thông tin từ thực tiễn và đảm bảo tính khoa học để đề xuất các giải pháp về “chất lượng công tác đào tạo đội ngũ cán bộ” cụ thể như trong phần báo cáo kết quả nghiên cứu của chương 1 phản ảnh về thực trạng “Công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ” nhưng ở chương 2 lại phản ánh về “Giải pháp cơ bản nâng cao chất lượng công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ” của trường Chính trị tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2007-2020. Hai chương này tiếp cận vấn đề chưa đồng bộ dẫn đến mối quan hệ giữa hai chương chưa chặt chẽ, chưa logic để cùng phản ánh được mục tiêu nghiên cứu.

3. Về giá trị khoa học của đề tài

          - Về khối lượng và nội dung các vấn đề được đề cập trong đề tài nghiên cứu là khá lớn và khá toàn diện về công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ của trường Chính trị tỉnh Bạc Liêu trong thời gian 10 năm từ 1997-2006.

          - Về kết quả giải quyết vấn đề: tác giả cũng đã cơ bản đạt được kết quả nghiên cứu là giải quyết được 3 vấn đề lớn về công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ của nhà trường đó cụ thể như:

+ Đã phản ảnh được trực trạng công tác đào tạo đội ngũ cán bộ của nhà trường trong thời gian 10 năm qua.

+ Đã tiếp cận được một số quan điểm, chủ trương, giải pháp về chất lượng công tác đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ theo quan điểm của Chủ nghĩa Mac-Lenin, Tư tưởng Hồ Chí Minh và của các Học giả có uy tín để làm cơ sở trong việc đánh giá, xây dựng các giải pháp cơ bản nâng cao chất lượng công tác đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ của Trường Chính trị tỉnh nhà.

- Kết quả nghiên cứu cũng đã xây dựng được những giải pháp chủ yếu có tính toàn diện nhằm đảm bảo nâng cao chất lượng công tác đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ của Nhà trường trong giai đoạn 2007-2020. Tuy vậy, để đảm bảo những kết quả trên có tính khoa học khả thi và đem lại hiệu quả cao hơn đối với Nhà trường trong thời gian tới tôi đề nghị tác giả nên tiếp tục hoàn thiện một số vấn đề sau:

+ Về kết quả đánh giá công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ ở chương 1, tác giả nên chọn lọc, tiếp cận sự đánh giá theo hướng sát với mục tiêu nghiên cứu hơn, cụ thể là: Nên đánh giá sâu vào chất lượng công tác đào tạo bối dưỡng cán bộ của Nhà trường giai đoạn 1997-2006 hơn là đánh giá toàn bộ quá trình công tác đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ; Đồng thời khi đánh giá về chất lượng công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ cần đánh giá theo đúng hệ thống các tiêu chí đảm bảo chất lượng công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ, nên tránh sự đánh giá không bám vào hệ các tiêu chí quy định về chất lượng đào tạo bồi dưỡng cán bộ theo quan điểm như đã tiếp cận ở phần 1.2.2 tiêu chí đánh giá và quan điểm về chất lượng đào tạo bồi dưỡng cán bộ ở trang 14 trong báo cáo.

+ Về nội dung tiếp cận các tiêu chí đánh giá và quan điểm về chất lượng đào tạo bồi dưỡng CB ở trang 14, trang 15: phần này còn chung quá tác giả nên đi sâu tiếp cận hệ thống hóa và tách ra làm hai phần:

  • Thứ nhất là tiếp cận các quan niệm về chất lượng đào tạo bồi dưỡng cán bộ.
  • Thứ hai là tiếp cận có hệ thống về các tiêu chí đánh giá chất lượng đào tạo bồi dưỡng cán bộ.

Vì đây là vấn đề rất quan trọng làm căn cứ để đánh giá thực trạng chất lượng đào tạo bồi dưỡng cán bộ, đồng thời cũng làm cơ sở để xây dựng các giải pháp cơ bản nâng cao chất lượng đào tạo bồi dưỡng cán bộ của Nhà trường giai đoạn 2007-2020.

Vì vậy kết quả trong báo cáo phần này cần nêu được đầu tư nghiên cứu sâu hơn, nhiều hơn và tiếp cận một cách đầy đủ hơn sẽ làm cho đề tài có tính khoa học và có giá trị ứng dụng tốt hơn.

+ Về các giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trong báo cáo kết quả nghiên cứu đưa ra đã thể hiện được tính chất cơ bản và toàn diện, song tác giả cần chú ý bám theo các quan điểm và tiêu chí đánh giá về chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ để xây dựng những giải pháp, có như vậy thì những giải pháp đưa ra sau quá trình nghiên cứu sẽ đảm bảo được tính khoa học, và có giá trị ứng dụng tốt.

- Về cấu trúc và cách trình bày của báo cáo khoa học:

Nhìn chung các phần thể hiện trong báo cáo khoa học được bố cục khá hợp lý và trình bày khá đầy đủ các nội dung nghiên cứu đảm bảo phản ánh được mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu.

Tuy vậy tác giả nên lưu ý một số điểm và mặt kỹ thuật cụ thể như sau:

+ Về tên đề tài nên điều chỉnh đôi chút cho phù hợp với mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu. Nên điều chỉnh tên đề tài là “Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ của trường Chính trị tỉnh Bạc Liêu”. Nếu điều chỉnh như vậy thì tên đề tài đã thể hiện được một cách đầy đủ mục tiêu nghiên cứu và nhiệm vụ nghiên cứu. Tên đề tài không nhất thiết phải xác định cụ thể về thời gian vì vấn đề này tác giả đã thể hiện trong mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu một cách rõ ràng.

+ Về phần mở đầu: tác giả đã trình bày đầy đủ các yếu tố của phần mở đầu của một báo cáo nghiên cứu khoa học, tuy vậy riêng phần nội dung nghiên cứu chưa được thể hiện trong báo cáo.

- Phần phương pháp nghiên cứu: Như đã góp ý ở trên là nên xác định rõ phương pháp chủ đạo và các phương pháp bổ trợ được sử dụng trong quá trình nghiên cứu.

- Phần chương 1: Thực trạng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của Trường Chính trị tỉnh, nếu điều chỉnh cho phù hợp với mục tiêu nghiên cứu. Thì nên ghi là thực trạng về chất lượng công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ của Trường Chính trị tỉnh Bạc Liêu.

+ Phần đặc điểm về công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ của Trường Chính trị tỉnh giai đoạn 1997-2006 nên xác định những đặc diểm nào có liên quan đến chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Trường Chính trị tỉnh, và không nên đề cập quá rộng như vậy, vì có những nội dung về đặc điểm nào không liên quan nhiều đến mục tiêu nghiên cứu thì không nên đề cập đến.

+ Phần đánh giá thực trạng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của nhà trường tác giả nên tập trung đánh giá về chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của Nhà trường theo đúng như các quan điểm và tiêu chí đánh giá mà đề tài đã tiếp cận, từ đó để có được những thông tin có tính hệ thống, đấy đủ và đảm bảo tính khoa học cho việc nhìn nhận đánh giá về thực trạng chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của nhà trường trong một chặng đường 10 năm qua. Kết quả đánh giá đó còn có ý nghĩa cho việc đề xuất những giải pháp cơ bản nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ giai đoạn 2007-2020.

- Phần chương 2 những giải pháp cơ bản nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng CB của trường Chính trị tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2007-2020 (đây là phần quan trọng và có giá trị nhất của báo cáo).

+ Kết quả nghiên cứu thể hiện trong báo cáo khoa học, phần này tác giả cũng đã đưa ra được các giải pháp có tính toàn diện cho một chăng đường dài hơn 10 năm, đảm bảo nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của Trường Chính trị tỉnh giai đoạn 2007-2020.

+ Để những giải pháp cơ bản trong báo cáo có tính khoa học, toàn diện khả thi và hiệu quả thiết thực hơn, tác giả nên căn cứ vào quan điểm và tiêu chí đánh giá chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đã được thể hiện ở Chương 1, trang 14, trang 15 để xây dựng những giải pháp cơ bản nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trong thời gian tới.

+ Trong nhóm những giải pháp cơ bản đó cần xác định giải pháp nào mang tính đột phá trước mắt; giải pháp nào mang tính chiến lược lâu dài, theo tôi đề nghị tác giả nên tham khảo một số tiêu chuẩn đảm bảo chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ như: chuẩn đầu ra, chuẩn đầu vào, chuẩn chương trình, chuẩn đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý, chuẩn phương pháp giảng dạy và đánh giá kết quả học tập, chuẩn điều kiện cơ sở vật chất, chuẩn tài chính, chuẩn phân cấp quản lý, chuẩn công tác kiểm định tự đánh giá chất lượng đào tạo…, để lựa chọn xây dựng hệ thống các giải pháp cơ bản nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của Nhà trường giai đoạn 2007-2020.

- Phần kết luận kiến nghị của báo cáo khoa học: Tác giả đã thể hiện được tất cả nội dung, tinh thần kết quả nghiên cứu vào trong phần kết luận của báo cáo.

Tuy vậy để phần kết luận được thể hiện rõ ràng đầy đủ và đảm bảo thể hiện được sự phát hiện bản chất vấn đề và có tính thuyết phục hơn, tôi đề nghị tác giả nên thể hiện phần kết luận lại thành 3 vấn đề lớn như sau:

- Vấn đề thứ nhất:Tác giả đã phát hiện được các vấn đề có tính tích cực cũng như những mặt hạn chế bất cập từ thực tiễn công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ  của Trường Chính trị trong thời gian 10 năm qua từ năm 1997 đến năm 2006 đã làm ảnh hưởng đến chất lượng công tác bồi dưỡng cán bộ của nhà trường (vấn đề này nếu chỉ quan sát, đánh giá thông qua việc tổng kết công tác đào tạo bồi dưỡng hàng năm mang tính hành chính thì không thể phát hiện được mà phải bằng kết quả nghiên cứu đánh giá mang tính khoa học mới có thể phản ánh đầy đủ được như vậy).

- Vấn đề thứ hai:Tác giả đã tìm ra được hệ thống các giải pháp cơ bản “điểm nhấn” đảm bảo cho việc nâng cao chất lượng công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ của Trường Chính trị trong thời gian hơn 10 năm tới từ năm 2007-2020 (các giải pháp này đảm bảo tính khoa học, khả thi và hiệu quả).

- Vấn đề thứ ba:Tác giả đã đề xuất được với các tổ chức cơ quan hữu quan và những chủ thể cụ thể về các vấn đề cấp thiết cần phải được tháo gỡ và đáp ứng nhằm đảm bảo cho việc thực hiện có hiệu quả những giải pháp đã được đề ra trong báo cáo kết quả nghiên cứu (những kiến nghị này cần phải thể hiện đúng, đầy đủ rõ ràng và có sức thiết phục).

4. Về giá trị sử dụng, ứng dụng của đề tài.

Đề tài đánh giá công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ của trường chính trị tỉnh Bạc Liêu với báo cáo kết quả nghiên cứu đã cơ bản đánh giá được thực trạng về công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ của Trường Chính trị tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 1997- 2006 làm cơ sở khoa học cho việc đề xuất những giải pháp cơ bản nâng cao chất lượng đào tạo bồi dưỡng cán bộ của Trường Chính trị tỉnh Bạc Liêu giai đoạn từ năm 2007 đến năm 2020, với khối lượng khá lớn những nội dung trong các báo cáo chuyên đề đã đề cập đến, phần nào cũng đã làm rõ được những vấn đề có liên quan về công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ của nhà trường. kết quả nghiên cứu này khi được hoàn thiện sẽ có giá trị ứng dụng trong việc góp phần nâng cao chất lượng công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ của nhà trường; đây là vấn đề có tính quyết định đến sự phát triển của nhà trường trước yêu cầu, nhiệm vụ mới của thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập kinh tế quốc tế trong giai đoạn hiện nay.

Khi được nghiệm thu, hoàn chỉnh thì đề tài sẽ có ý nghĩa thiết thực đến việc góp nâng chất lượng công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ của nhà trường hiện nay và có thể tiếp tục triển khai ứng dụng kết quả nghiên cứu này trong những năm sắp tới đối với nhà trường.

5. Về tổ chức thực hiện đề tài:

Đề tài thực hiện với tiến độ tính từ khi được xét duyệt đề cương nghiên cứu đến nay đã hơn 3 năm (từ 14/8/2007 đến nay), tác giả đã sử dụng quỹ thời gian trên 03 năm để hoàn thành đề tài  nghiên cứu này và đã huy động, sử dụng một lực lượng hỗ trợ nghiên cứu khá đông đảo thông qua các hoạt động khảo sát, điều tra, tổ chức các hội thảo khoa học ở các trường Chính trị địa phương và hội thảo cấp tỉnh (tổ chức tại Trường Chính trị tỉnh Bạc Liêu) và đã tổ chức tổng hợp xử lý thông tin từ rất nhiều báo cáo tổng kết công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ của nhà trường qua báo cáo tổng kết, công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ hàng năm, đặc biệt là đã viết được 05 chuyên đề với các nội dung phù hợp với mục tiêu, nhiệm vụ nghiên cứu. Kết quả đó cho thấy đề tài nghiên cứu khá công phu với sự huy động các nguồn lực hỗ trợ rất lớn trong khoảng thời gian khá dài.

 Vì vậy tôi đề nghị Hội đồng ghi nhận sự đóng góp tích cực của chủ nhiệm đề tài và các cộng sự trong quá trình hoàn thành báo cáo kết quả nghiên cứu này.

Tuy vậy nên cần cân nhắc sự đầu tư và sự huy động các nguồn lực cũng như quỹ thời gian dành cho đề tài nghiên cứu so với kết quả đề tài mang lại nhất là sự đầu tư về thời gian, đặc biệt là về hiệu quả triển khai ứng dụng kết quả nghiên cứu sẽ bị hạn chế do kết quả nghiên cứu được nghiệm thu còn chậm nên đã làm ảnh hưởng đến hiệu quả thời gian triển khai ứng dụng bị trễ hơn so với dự kiến dự kiến là triển khai ứng dụng kết quả nghiên cứu những giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của Trường Chính trị tỉnh trong giai đoạn từ năm 2007 đến năm 2020, nhưng lại được nghiệm thu ở thời điểm này cũng đã trễ mất 04 năm so với dự kiến ban đầu.

6. Đánh giá toàn diện về kết quả đề tài.

Đề tài với mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu đã cho thấy rõ tính cấp thiết và ý nghĩa rất thiết thực của kết quả nghiên cứu đối với việc thực hiện nhiệm vụ đổi mới nâng cao chất lượng công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ của Trường Chính trị tỉnh nhà. Đây là vấn đề có tính quyết định đến việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của nhà trườngđồng thời cũng đã tích cực góp phần xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ công chức trong hệ thống chính trị của tỉnh nhà, nhất là đối với đội ngũ cán bộ chủ chốt ở cơ sở trong tình hình hiện nay.

Để kết quả nghiên cứu của đề tài được hoàn thiện và sớm đưa vào triển khai ứng dụng một cách có hiệu quả thiết thực đối với nhà trường cũng như đối với tỉnh; Tôi xin kiến nghị với chủ nhiệm đề tài nên điều chỉnh bổ sung và hoàn thiện một số vấn đề cụ thể như đã gợi ý ở trên, nhằm góp phần nâng cao tính khoa học và độ tin cậy của kết quả nghiên cứu đảm bảo đủ điều kiện để nghiệm thu và đưa vào triển khai ứng dụng đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh./.

 

 

 

PHẢN BIỆN I

 

 

Thạc sĩ. Trần Công Chánh

Tác giả bài viết: Thạc sĩ Trần Công Chánh

Nguồn tin: TRƯỜNG TH KINH TẾ - KỸ THUẬT BẠC LIÊU

Tổng số điểm của bài viết là: 24 trong 6 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: n/a
Comment addGửi bình luận của bạn
Mã chống spamThay mới

Những tin cũ hơn

 

Tiện ích

Tốt nghiệp

Tuyển sinh

Thời khóa biểu

Tra điểm

Văn bản

Tài liệu

Thông tin học sinh

Albums ảnh

Đang truy cậpĐang truy cập : 9

Máy chủ tìm kiếm : 3

Khách viếng thăm : 6


Hôm nayHôm nay : 1324

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 96008

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 2962355

Trang liên kết

http://www.baclieu.gov.vn
ban do bac lieu
bo giao duc
DU LICH BAC LIEU
SO GIAO DUC BAC LIEU