Xây dựng chương trình đào tạo theo hướng ứng dụng – thực hành