Gần 50 cán bộ kế toán hợp tác xã tham gia lớp bồi dưỡng nghiệp vụ kế toán năm 2014

Gần 50 cán bộ kế toán hợp tác xã tham gia lớp bồi dưỡng nghiệp vụ kế toán năm 2014

Gần 50 cán bộ kế toán hợp tác xã tham gia lớp bồi dưỡng nghiệp vụ kế toán năm 2014

Tham gia lớp bồi dưỡng, các học viên được giới thiệu những nội dung cơ bản kế toán tổng hợp và quản lý hồ sơ kế toán tại các hợp tác xã trong nền kinh tế thị trường hiện nay; Phương pháp lập báo cáo tài chính tại các doanh nghiệp hợp tác xã theo qui định hiện hành trong nền kinh tế thị trường. Ngoài ra, các học viên còn được hướng dẫn các kỹ năng tính toán, lập chứng từ, ghi sổ kế toán các nghiệp vụ kinh tế chủ yếu tại các hợp tác xã; lập báo cáo tài chính các hợp tác xã.

Thông qua lớp bồi dưỡng nhằm giúp các hợp tác xã trên địa bàn tỉnh khắc phục những hạn chế, từng bước nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, góp phần đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao năng lực quản lý Nhà nước trong lĩnh vực kế toán, thống kê và báo cáo tài chính, thực hiện tốt chế độ tài chính theo quy định của Luật Hợp tác xã năm 2012.

Kết thúc khóa học, 48 học viên được nhận chứng chỉ chứng nhận hoàn thành chương trình lớp bồi dưỡng.

;