Hội nghị công chức, viên chức năm học 2014 - 2015

Hội nghị công chức, viên chức năm học 2014 - 2015

Hội nghị công chức, viên chức năm học 2014 - 2015

Dự hội nghị còn có các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng ủy, Ban Giám hiệu, UVBCH Công đoàn cơ sở, Ban Thanh tra nhân dân, lãnh đạo các phòng, khoa cùng toàn thể công chức, viên chức nhà trường.

Hội nghị công chức, viên chức đã báo cáo tóm tắt về kết quả thực hiện nhiệm vụ 2013 – 2014 và phương hướng nhiệm vụ, chỉ tiêu, biện pháp thực hiện năm học 2014 – 2015. Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã thảo luận, đóng góp ý kiến xung quanh một số nội dung như: Quy hoạch (đào tạo, bồi dưỡng) phát triển đội ngũ CBQL và GV giai đoạn 2015-2020 và tầm nhìn đến năm 2030 đáp ứng yêu cầu chiến lược phát triển Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Bạc Liêu; Qui định chế độ tuyển dụng, hợp đồng lao động, bố trí sử dụng GV, nhân viên; Biên chế năm học và chế độ công tác đối với giáo viên, giảng viên năm hco5 2014-2015; Qui chế thực hiện công tác thi đua, khen thưởng của nhà trường năm học 2014-2015 và những năm tiếp theo; Qui chế chi tiêu nội bộ điều chỉnh, bổ sung năm 2015 và những năm tiếp theo của Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Bạc Liêu; Báo cáo công khai tài chính năm 2013, quyết toán đầu năm 2014 và một số văn bản khác có liên quan đến nhiệm vụ lãnh đạo quản lý, điều hành và thực hiện nhiệm vụ GD-ĐT của nhà trường trong năm học 2014 - 2015 và những năm tiếp theo; Qui chế đào tạo, liên kết đào tạo, thi , kiểm tra, đánh giá chất lượng đào tạo; Qui chế công tác HS/SV; Những qui định về việc học tập thực tế của giáo viên, giảng viên; Qui định thực hiện văn hóa học đường trong công chức, viên chức và HS/SV;

Ngoài ra, các đại biểu cũng được nghe báo cáo kết quả kiện toàn Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2014-2016 và đóng góp ý kiến về phương hướng nhiệm vụ công tác thanh tra nhân dân năm học 2014-2015, cùng với một số vấn đề khác có liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ năm học mới 2014-2015 và định hướng chiến lược phát triển Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Bạc Liêu giai đoạn 2015-2020 và tầm nhìn đến năm 2030.

Tại hội nghị , các đại biểu cũng đã thông qua Nghị quyết hội nghị công chức – viên chức năm học 2014-2015; Hiệu trưởng, Chủ tịch Công đoàn cơ sở và lãnh đạo các đơn vị trực thuộc cũng đã ký kết cam kết thi đua dưới sự chứng kiến của các đại biểu tham dự hội nghị.

;