Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 9 (khóa XI)

Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 9 (khóa XI)

Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 9 (khóa XI)

Tham gia học tập, quán triệt Nghị quyết có 85 đồng chí là đảng viên các chi bộ trực thuộc Đảng bộ nhà trường cùng toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên các phòng, khoa, tổ bộ môn và các đơn vị trực thuộc.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe đồng chí Trần Công Chánh - UVBCH Đảng ủy khối - Bí thư Đảng ủy Trường Trung học Kinh tế - Kỹ thuật Bạc Liêu trực tiếp truyển đạt các nội dungNghị quyết hội nghị lần thứ chín của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; Tuyên truyền và triển khai đợt sinh hoạt chính trị kỷ niệm 45 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh (1968-2014); Quán triệt Nghị quyết số: 44/NQ-CP Ban hành chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số: 29/NQ/TW ngày 04/11/2013. Hội nghị lần thứ tám BCH TW khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế và triển khai Quyết định số: 2653/QĐ-BGDĐT của Bộ GD-ĐT ngày 25/7/2014 Ban hành kế hoạch hành động của ngành giáo dục triển khai chương trình hành động của Chính phủ thực hiện NQ số 29-NQ/TW.

Qua một ngày học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ chín Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) tất cả các đồng chí cán bộ, đảng viên, giáo viên, nhân viên nhà trường đã tham gia học tập với tinh thần nghiêm túc; thông qua hội nghị nhằm góp phần giúp cho các đồng chí cán bộ, đảng viên, giáo viên, nhân viên nhà trường nhận thức sâu sắc hơn về những nội dung cũng như tinh thần của Nghị quyết Trung ương 9 Khóa XI, từ đó, liên hệ, vận dụng vào việc xây dựng và triển khai nhiệm vụ trong lĩnh vực công tác của đơn vị cũng như của từng đồng chí.

;