Trường CĐ KT-KT BL chúc tết các sở, ban ngành tỉnh


Trường CĐ KT-KT Bạc Liêu chúc tết tại Sở Xây dựng
Trường CĐ KT-KT Bạc Liêu chúc tết tại UBND thành phố Bạc Liêu
 

Trường CĐ KT-KT Bạc Liêu chúc tết tại Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh

Trường CĐ KT-KT Bạc Liêu chúc tết tại Sở Giao thông Vận tải

Trường CĐ KT-KT Bạc Liêu chúc tết tại Sở Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn

Trường CĐ KT-KT Bạc Liêu chúc tết tại Sở lao động TB&XH

Trường CĐ KT-KT Bạc Liêu chúc tết tại Kho Bạc Nhà Nước
;