Thông báo thực hiện nhiệm vụ làm thêm do thiếu giờ

VĂN BẢN VÀ LỊCH CÔNG TÁC

;