14:51 ICT Thứ sáu, 30/01/2015

Trang nhất » Văn bản

Công văn chỉ đạo một số nhiệm vụ, giải pháp đổi mới quản lý
Mã số văn bản : 60/KT-KT
Người ký : Trần Công Chánh
Cơ quan ban hành : Trường TH KT-KT
Ngày ban hành : 23/09/2010
Gửi lên : 27/01/2011 07:56

Nội dung:

 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẠC LIÊU

TRƯỜNG TH KINH TẾ - KỸ THUẬT

 


Số: 60/KTKT

V/v chỉ đạo một số nhiệm vụ,
giải pháp đổi mới quản lý

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 


Bạc Liêu, ngày 23 tháng 09 năm 2010

 

Kính gửi: Các phòng, khoa, tổ trực thuộc.

 

          Nhằm tạo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ năm học mới 2010 – 2011 và những năm tiếp theo của Nhà trường, nay Ban giám hiệu chỉ đạo các đơn vị một số nhiệm vụ giải pháp đổi mới quản lý nâng cao chất lượng đào tạo Nhà trường cụ thể như sau:

  • Về mục tiêu:

Xây dựng các nhiệm vụ giải pháp tích cực đổi mới công tác quản lý góp phần nâng cao chất lượng hiệu quả đào tạo Nhà trường trong năm học 2010 – 2011 và những năm tiếp theo tạo tiền đề cho công tác quản lý của trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Bạc Liêu.

  • Yêu cầu:

Các phòng, khoa, đơn vị trực thuộc nhà trường căn cứ tình hình, chức năng - nhiệm vụ của đơn vị, chủ động xây dựng các giải pháp đổi mới quản lý, nâng cao chất lượng hiệu quả nhiệm vụ quản lý, làm chuyển biến tích cực chất lượng đào tạo nhà trường.

I. Những nhiệm vụ giải pháp chủ yếu:

1. Các giải pháp chủ yếu:

- Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, nhân sự và quy chế làm việc ở từng phòng, khoa, tổ bộ môn chung và trại thực nghiệm.

- Các đơn vị đánh giá thực trạng về tổ chức bộ máy, nhân sự ở đơn vị mình, trên cơ sở đó đề xuất các giải pháp kiện toàn  tổ chức bộ máy và nhân sự ngay đầu năm học.

- Tổ chức phân công nhiệm vụ quản lý điều hành ở đơn vị.

- Tổ chức lao động khoa học và quản lý nhân sự ở đơn vị.

- Hoàn chỉnh quy chế (chế độ) làm việc ở đơn vị.

- Cải tiến chế độ thông tin báo cáo, hội họp, sinh hoạt chuyên môn ở đơn vị và các bộ phận trực thuộc (tổ bộ môn ở các khoa).

- Kiện toàn công tác văn thư, lưu trữ hồ sơ minh chứng cho tất cả các hoạt động quản lý.

- Bố trí sắp xếp phòng làm việc, trang thiết bị kỹ thuật phục vụ cho công tác quản lý - điều hành đạt hiệu quả.

- Xây dựng kế hoạch công tác năm học, học kỳ, tháng và lịch công tác tuần trong suốt năm học.

- Xây dựng kế hoạch công tác kiểm tra toàn diện hoạt động của đơn vị và tổ chức hoạt động kiểm tra, tự dánh giá chất lượng các mặt công tác của đơn vị theo chức năng nhiệm vụ được giao.

- Các phòng khoa, đơn vị trực thuộc chủ động chỉ đạo hướng dẫn CB-NV,GV đơn vị mình xây dựng kế hoạch công tác cá nhân chủ động thực hiện nhiệm vụ được giao.

2. Một số nhiệm vụ cụ thể:

2.1. Đối với phòng đào tạo:

- Tiếp tục đổi mới công tác tuyển sinh, tìm kiếm giải pháp đảm bảo tuyển sinh đạt chỉ tiêu và nâng cao chất lượng đầu vào đặc biệt đối với hệ chính quy.

- Chủ động xây dựng và  hoàn thiện biên chế năm học, kế hoạch thực hiện tiến độ giờ dạy năm học và kế hoạch tài chính cho hoạt động chuyên môn.

- Tiếp tục đổi mới công tác thi, kiểm tra, đánh giá công nhận kết quả đào tạo.

- Đầu tư xây dựng các tiêu chí quản lý chất lượng đào tạo, làm cơ sở từng bước thực hiện quản lý chất lượng trong tất cả các hoạt động đào tạo.

- Tiếp tục kiện toàn  công tác kiểm định, đánh giá chất lựơng đào tạo, tổ chức báo cáo kết quả kết quả kiểm định đánh giá chất lượng trong theo đúng quy định Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Tích cực phối hợp các đơn vị trong trường đẩy mạnh tổ chức thực hiện công tác 03 công khai trong hoạt động đào tạo của Nhà trường.

- Xây dựng và hoàn thiện các chế độ chi trả đối với tất cả các hoạt động  giảng dạy và hoạt động chuyên môn khác cho các đối tượng giáo viên, Cán bộ quản lý kiêm giảng, mời giảng, đảm bảo có cơ sở tính pháp lý đồng thời hài hòa các lợi ích và phù hợp với năng lực tài chính của đơn vị.

- Xây dựng các giải pháp đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học, hoạt động đổi mới dạy học trong toàn đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý khối đào tạo.

2.2. Đối với các khoa, bộ môn chung:

- Tiếp tục đổi mới công tác tiếp nhận học sinh, ổn định tổ chức lớp, tăng cường chỉ đạo công tác giáo viên công tác chủ nhiệm và công tác tự quản đối với các lớp.

- Đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng – hiệu quả công tác giáo viên chủ nhiệm, công tác giáo dục toàn  diện và các hoạt động rèn luyện của học sinh.

- Đổi mới đi sâu sát vào quản lý dạy học, quản lý chất lượng hoạt động dạy – học của giáo viên và học sinh.

- Xây dựng các giải pháp quản lý hoạt động ngoại khóa, hoạt động thực hành, thực tập, hướng dẫn hoạt động thực tế của đội ngũ giáo viên đảm bảo chất lượng – hiệu quả.

- Xây dựng các giải pháp đẩy mạnh quản lý chuyên môn, dự giờ, thao giảng, hoạt động nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, hoạt động nghiên cứu khoa học, hoạt động nghiên cứu thực tế của đội ngũ giáo viên.

- Đề xuất giải pháp quản lý toàn  diện đội ngũ giáo viên về phẩm chất đạo đức – năng lực – nghiệp vụ của đội ngũ giáo viên.

- Xây dựng các giải pháp tổ chức, thực hiện tốt các cuộc vận động lớn, các phong trào thi đua đối với đội ngũ giáo viên như: cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, cuộc vận động Hai không; các phong trào xây dựng nhà trường thân thiện, Nhà giáo trách nhiệm, học sinh tích cực, thi đua dạy tốt,... đảm báo có chất lượng, hiệu quả cao, có sức thu hút đông đảo giáo viên với công trình phần việc cụ thể thiết thực.

- Tích cực đổi mới các hoạt động giáo dục toàn  diện, các hoạt động học tập, rèn luyện nghiệp vụ, tay nghề của học sinh.

- Xây dựng các giải pháp đổi mới quản lý họat động chuyên môn của tổ bộ môn và các hoạt động làm đề, coi thi, chấm thi, các hoạt động nghiệp vụ của giáo viên.

- Xây dựng các giải pháp thu hút đội ngũ giáo viên tích cực hoạt động mang màu cờ sắc áo của Khoa, bộ môn nhằm có điều kiện trau dồi nghề nghiệp và sâu sát thực tiễn.

- Xây dựng giải pháp phối hợp với phòng CTHS tổ chức tốt các diễn đàn “Tuổi trẻ sống đẹp”, diễn đàn “Học sinh khởi nghiệp”, diễn đàn phát huy dân chủ trong học sinh. Đặc biệt là các hoạt động rèn nghề, rèn kỹ năng sống và kỹ năng hỗ trợ phát triển nghề nghiệp cho học sinh.

2.3. Đối với phòng Công tác học sinh:

- Chủ động phối hợp với Đoàn TNCS HCM nhà trường xây dựng các giải pháp đẩy mạnh hoạt động văn thể mỹ, giáo dục toàn diện trong toàn thể học sinh hệ chính quy.

- Chủ động phối hợp các khoa xây dựng giải pháp tổ chức tốt các hoạt động ngoại khóa trong học sinh, các hoạt động rèn luyện kỹ năng sống, kỹ năng công tác xã hội, kỹ năng hỗ trợ nghề nghiệp của học sinh.

- Chủ động xây dựng các giải pháp quản lý hoạt động rèn luyện của học sinh, các họat động, phong trào thi đua trong học sinh.

- Xây dựng giải pháp đẩy mạnh các hoạt động tư vấn trong học sinh. Chú trọng tư vấn trong việc học tập, rèn luyện, tổ chức cuộc sống ở nhà trọ, KTX, tư vấn việc thực hiện các chế độ, chính sách đối với học sinh, tư vấn xúc tiến việc làm sau khi học sinh tốt nghiệp ra trường.

- Chủ động phối hợp với Đoàn TN và các khoa xây dựng giải pháp đổi mới đẩy mạnh các cuộc vận động lớn của toàn  ngành đối với HSSV như: cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, cuộc vận động nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục, các phong trào xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực, phong trào mỗi học sinh là hình mẫu về hạnh kiểm, hiếu học, năng động với những công trình phần việc cụ thể thiết thực hiệu quả.

- Phối hợp với phòng đào tạo xây dựng các giải pháp tổ chức quản lý cho HS đánh giá giáo viên theo đúng tinh thần hướng dẫn của Ngành GDĐT.

2.4. Đối với Phòng Quản trị đời sống:

- Xây dựng các giải pháp tiếp tục thực hiện có hiệu quả đề án thực hành tiết kiệm trong toàn đơn vị nhà trường.

- Phối hợp bộ phận kế toán trường xây dựng và  hoàn thiện quy trình mua sắm, sửa chữa thường xuyên và phối hợp quản lý tài sản công theo đúng quy định của Nhà nước.

- Xây dựng các giải pháp đổi mới công tác phối hợp với khối đào tạo trong việc quản lý phòng học, giảng đường, thư viện, phòng thí nghiệm, phòng máy và các phương tiện khác phục vụ cho việc dạy – học đạt hiệu quả cao.

- Xây dựng các giải pháp đổi mới công tác quản trị an ninh trật tự nội bộ, quản lý an toàn tài sản công của Nhà trường.

- Phối hợp với phòng CTHS xây dựng các giải pháp tăng cường quản lý học sinh nội, ngoại trú và các hoạt động ngoài giờ lên lớp của học sinh trong  toàn trường.

- Xây dựng đề án xanh – sạch – đẹp, mỹ quan môi trường, đảm bảo nhà trường đạt chuẩn văn hóa.

- Chủ động phối hợp phòng HCTC xây dựng các giải pháp quản lý, gíam sát các dự án đầu tư xây dựng cơ bản đảm bảo đúng tiến độ và yêu cầu chất lượng công trình đã đề ra.

2.5. Đối với Trại thực nghiệm:

- Phòng QTĐS phối hợp phòng HCTC xây dựng đề án về tổ chức bộ máy và nhân sự của Trại thực nghiệm; xây dựng quy chế hoạt động và kế hoạch công tác năm học 2010 – 2011.

- Xây dựng cơ chế phối hợp với phòng đào tạo, khoa kỹ thuật để tổ chức tốt các hoạt động thực hành, thực tập của học sinh tại Trại thực nghiệm.

- Chủ động phối hợp với Khoa kỹ thuật, các bộ môn khối nông nghiệp và thủy sản xây dựng các mô hình tổ chức sản xuất và chuyển giao kỹ thuật tại Trại thực nghiệm.

- Chủ động phối hợp với Công đoàn và Kế  toán xây dựng đề án đổi mới quản lý tự chủ về tài chính, thực hiện các hình thức góp vốn sản xuất làm dịch vụ đảm bảo phục vụ tốt cho thực hành thực tập và có nguồn thu nộp về cho Nhà trường.

 

2.6. Đối với phòng Hành chính – Tổ chức:

- Tiếp tục xây dựng các giải pháp hoàn thiện về cơ cấu tổ chức, bộ máy phát triển đội ngũ CB,GV trong toàn  trường đáp ứng yêu cầu trước mắt đồng thời phù hợp theo hướng của trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Bạc Liêu.

- Tiếp tục xây dựng các giải pháp  hoàn thiện công tác quy hoạch đào tạo bồi dưỡng đội ngũ CBGV, công tác tuyển dụng, bố trí sử dụng, quy trình đề bạt, bổ nhiệm và các chế độ chính sách đối với đội ngũ CBGV và người lao động.

- Phối hợp với BCH Công đoàn chủ động xây dựng giải pháp đổi mới công tác quản lý lao động nâng cao tinh thần trách nhiệm và ý thức chấp hành tổ chức, công tác thi đua khen thưởng – kỷ luật lao động đối với toàn  đội ngũ trong đơn vị.

- Xây dựng các giải pháp đổi mới về công tác hành chính văn phòng, công tác văn thư lưu trữ, lễ tân, tiếp khách.

- Xây dựng các giải pháp phối hợp với các đơn vị trong và ngoài trường để tăng cường công tác xúc tiến đầu tư; quản lý các dự án đầu tư XDCB của nhà trường đảm bảo đúng tiến độ, khối lượng và đạt yêu cầu chất lượng đã đề ra.

- Chủ động đề xuất các giải pháp tiếp tục hoàn thiện các quy định, quy chế hoạt động, quy chế dân chủ trường học, quy chế chi tiêu nội bộ của nhà trường đảm bảo hợp lý và khả thi, có sự đồng thuận cao.

- Chủ động phối hợp các đơn vị xây dựng kế hoạch năm học chung cho toàn trường.

- Chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức các sự kiện lớn trong năm học 2010 – 2011 của Nhà trường: Kỷ niệm 25 năm ngày thành lập trường, Đón nhận huân chương lao động hạng nhất, Công bố quyết định thành lập trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Bạc Liêu, kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2010.

2.7. Đối với bộ phận kế tóan:

- Chủ động xây dựng các giải pháp đổi mới công tác tài chính của đơn vị (từ khâu lập dự toán, công tác theo dõi hoạt động thu - chi, công tác thanh, quyết toán, công tác báo cáo tài chính và công tác lưu trữ hồ sơ, chứng từ, sổ sách kế toán).

- Tích cực xây dựng các giải pháp đổi mới, công khai tài chính, công khai các định mức chi trả cho các hoạt động sự nghiệp chung trong toàn  trường, công khai hướng dẫn các thủ tục chứng từ thanh quyết toán, thu hồi nợ tạm ứng công và tạm ứng cá nhân đảm bảo chủ động tài chính.

- Chủ động xây dựng các giải pháp đổi mới tăng cường phối hợp với các đơn vị có liên quan trong việc thực hiện nhiệm vụ kế toán, quản lý ngân sách và quản lý các nguồn thu sự nghiệp đúng nguyên tắc, đúng tiến độ phù hợp với tình hình thực tế tại đơn vị.

- Xây dựng các giải pháp tăng cường mối quan hệ công tác với các cơ quan đơn vị trực tiếp có trách nhiệm trong công tác xây dựng dự toán. Thẩm định dự toán ngân sách, hướng dẫn thanh quyết toán, quản lý kiểm soát chi ngân sách để chủ động trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao.

II. Kết luận:

Trên đây là định hướng một số nhiệm vụ giải pháp đổi mới quản lý tích cực nâng cao chất lượng hiệu quả đào tạo của Nhà trường trong năm học 2010 – 2011 và những năm tiếp theo đảm bảo đáp ứng yêu cầu trước mắt, đồng thời chủ động đáp ứng yêu cầu nâng cấp thành trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Bạc Liêu.

Đề nghị các phòng, khoa, đơn vị trực thuộc họp toàn  thể đơn vị trao đổi sâu rộng nhằm tích cực phát huy tinh thần trách nhiệm và trí tuệ của tập thể, chủ động xây dựng các nhiệm vụ giải pháp đổi mới quản lý ở đơn vị mình theo đúng tinh thần chỉ đạo của Nhà trường, nhằm tích cực thực hiện nhiệm vụ đổi mới quản lý - nâng cao chất lượng đào tạo của Nhà trường, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2010 - 2011 và những năm tiếp theo, tiếp tục giữ vững và phát huy truyền thống Nhà trường tiên tiến xuất sắc luôn là là cờ đầu khối GDCN-GDTX trong toàn  tỉnh, xứng dáng là điểm sáng của một cơ sở đào tạo tin cậy – uy tín – chất lượng tạo tiền đề tốt trở thành trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Bạc Liêu.

 

Nơi nhận:

- Như kính gửi;

- Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

Trần Công Chánh

Thông tin chi tiết
Đã xem:
2744
| Đã tải về:
6
Tải về
Để tải về, bạn cần đăng nhập với tư cách thành viên của site. Nếu chưa có tài khoản, bạn có thể đăng ký bằng cách click vào đây
 

Tiện ích

Tốt nghiệp

Tuyển sinh

Thời khóa biểu

Tra điểm

Văn bản

Tài liệu

Thông tin học sinh

Albums ảnh

Đang truy cậpĐang truy cập : 13


Hôm nayHôm nay : 1550

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 108754

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 2975101

Trang liên kết

bo giao duc
SO GIAO DUC BAC LIEU
ban do bac lieu
http://www.baclieu.gov.vn
DU LICH BAC LIEU

Liên hệ quảng cáo

ky yeu
tuyen sinh
thong tin dao tao
Ke toan may