02:37 ICT Thứ hai, 02/02/2015

Trang nhất » Văn bản

Hướng dẫn báo cáo chuẩn bị cho hội nghị CCVC năm học 2013 - 2014
Mã số văn bản : N/A
Người ký : N/A
Cơ quan ban hành :
Ngày ban hành : N/A
Gửi lên : 13/09/2013 05:13

Nội dung:

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẠC LIÊU

TRƯỜNG TH KINH TẾ – KỸ THUẬT

 

 
 
 

 


Số : 301/ KTKT

Hướng dẫn báo cáo chuẩn bị cho hội nghị

CCVC năm học 2013 - 2014

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 
 
 

 


          Bạc Liêu, ngày    tháng    năm 2013

 

Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc trường

           

Để chuẩn bị cho Hội nghị công chức, viên chức năm học 2013 – 2014, Ban Giám hiệu yêu cầu các đơn vị trực thuộc làm báo cáo như sau:

            I. BÁO CÁO TỔNG KẾT THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC (Các đơn vị có liên quan)

            Căn cứ vào đề cương báo cáo gửi kèm theo công văn này các đơn vị làm báo cáo của đơn vị mình. Nội dung báo cáo trong đề cương liên quan đến đơn vị nào thì trình bày theo nội dung đó. Trình bày trực tiếp vào đề cương theo các đề mục đã có sẵn, các phần khác không do đơn vị mình báo cáo thì có thể xóa hẳn trong báo cáo của đơn vị mình nhưng tiêu đề chung và số thứ tự đề mục phần đơn vị báo cáo vẫn giữ nguyên như trong đề cương báo cáo.

            Trong phần phương hướng nhiệm vụ:

            - Chỉ nêu những nội dung cơ bản và chỉ tiêu phấn đấu theo từng mặt công tác.

            - Kiến nghị, đề xuất: trình bày những vấn đề kiến nghị, đề xuất liên quan đến chế độ, chính sách và giải pháp phát triển đơn vị, Nhà trường (phần này trình bày thành mục riêng ở phần cuối cùng trong báo cáo).

            II. BÁO CÁO KHÁC:

1.Báo cáo hoạt động của Ban TTND(Trưởng Ban TTND báo cáo).

2. Báo cáo công khai tài chính (Phụ trách kế toán báo cáo).

3. Báo cáo kết quả thực hiệnphong trào thi đua,tuyên dương khen thưởngvà phát động phong trào thi đua năm học mới(Phòng Hành chính tổ chức).

            III. THỜI GIAN THỰC HIỆN:

            Các đơn vị tổ chức làm báo cáo (gửi File cho Tiểu ban Văn kiện theo địa chỉ ktphammanhcuong@gmail.com chậm nhất đến ngày 25/9/2013 để tổng hợp và hoàn chỉnh phục vụ tổ chức hội nghị công chức, viên chức vào ngày 05/10/2013.

            Các đơn vị có thể vào trang website của trường theo địa chỉWWW.ktktbl.edu.vn để tải đề cương báo cáo.

            Nhận được hướng dẫn này yêu cầu trưởng các đơn vị trong Nhà trường nghiêm túc thực hiện đúng kế hoạch bảo đảm chất lượng và thời gian báo cáo./.

Nơi nhận:                                                   

- Các Phòng, Khoa;

- Trại TN;

- ĐTN, CĐ;

- Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG

Trần Công Chánh (đã ký)

 

 

       

 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẠC LIÊU

TRƯỜNG TH KINH TẾ – KỸ THUẬT

 

 
 
 

 


Số: 301/KH-KTKT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 
 
 

 


Bạc Liêu, ngày 12 tháng 9 năm 2013

KẾ HOẠCH

Tổ chức Hội nghị công chức, viên chức năm học 2013 - 2014

         

Căn cứ Thông tưLiên tịch số 09/1998/TTLT-TCCP-TLĐLĐngày 4/12/1998 của Ban tổ chức cán bộ Chính phủ (nay là Bộ Nội vụ) và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về hướng dẫn tổ chức và nội dung Hội nghị cán bộ – công chức trong cơ quan;

Căn cứ Hướng dẫn liên tịch1144/HDLT-SGDĐT-CĐGDngày17/9/2012của Công đoàn Giáo dục Việt Nam về việc tổ chức hội nghị công chức, viên chức trong ngành giáo dục và đào tạo;

          Căn cứ Công văn số 903/ SGDĐT-VP ngày16/8/20113 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức học tập, quán triệt các văn bản Hội nghị công chức, viên chức năm học 2013 – 2014.

          BGH và BCH Công đoàn trường Trung học Kinh tế - Kỹ thuật Bạc Liêu xây dựng kế hoạch tổ chức Hội nghị công chức, viên chức năm học 2013 - 2014 như sau:

          I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

          1. Mục đích

- Thông qua Hội nghị, nhằm đánh giá đúng kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của Nhà trường năm học 2012 - 2013, tìm ra nguyên nhân của những thành công và hạn chế; đề ra phương hướng, mục tiêu của năm học 2013 - 2014 và xây dựng các giải pháp thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học.

          - Nhằm thực hiện tốt quy chế dân chủ trường học đi đôi với kỷ cương, kỷ luật, đảm bảo sự đoàn kết, thống nhất trong toàn cơ quan; góp phần xây dựng tập thể đoàn kết, thống nhất hành động, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học.

2. Yêu cầu

          - Hội nghị CCVC phải đảm bảo các nguyên tắc, hình thức và trình tự theo đúng quy định của Nhà nước, Tổng LĐLĐ Việt Nam và của Ngành; đảm bảo đúng kế hoạch, tiết kiệm, hiệu quả và chất lượng.

- Hội nghị CCVC phải phát huy được tính dân chủ, nâng cao trách nhiệm của mỗi cá nhân trực tiếp tham gia đóng góp ý kiến vào phương hướng nhiệm vụ phát triển của nhà trường, đặc biệt giải pháp để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học mới.

          II. NỘI DUNG

           Ban giám hiệu, BCH Công đoàn trường thống nhất chủ trương, nội dung hội nghị và chỉ đạo chuẩn bị các công việc sau:

          1. Công tác chuẩn bị

          1.1. Ban hành các văn bản: Phòng Hành chính - Tổ chức

          - Quyết định thành lập Ban tổ chức, các tiểu ban có liên quan.

- Báo cáo lịch thời gian tổ chức hội nghị về Sở Giáo dục và Đào tạo trước ngày tổ chức Hội nghị chính thức ít nhất là 7 ngày.

          - Giấy mời đại biểu, đài phát thanh truyền hình.

          - Làm thông báo cho các đơn vị tham dự Hội nghị công chức, viên chức năm học 2013 - 2014 trước khi tiến hành Hội nghị trù bị và chính thức.

          - Tổng hợp, kiểm tra và định dạng các báo cáo.

          1.2. Dự kiến Chủ tịch đoàn, Thư ký và chương trình hội nghị: Ban giám hiệu, BCH Công đoàn trường thống nhất:

          - Chủ tịch đoàn gồm 5 thành viên: Đại diện Ban giám hiệu, Chủ tịch Công đoàn trường, đại diện Đảng ủy, Trưởng Ban thanh tra nhân  dân, đại diện cho công chức, viênchức.

          - Thư ký gồm 2 thành viên: Đại diện đơn vị trực thuộc. 

          - Chương trình hội nghị.

1.3. Chuẩn bị các văn bản thông qua hội nghị:Tiểu ban văn kiện và các đơn vị, tổ chức, cá nhân được phân công.

          - Báo cáo kết quảthực hiện nhiệm vụ chính trị của nhà trường và Nghị quyết của hội nghị năm học trước; đồng thời báo cáo phương hướng, nhiệm vụ, chỉ tiêu, biện pháp thực hiện của năm học mới: Tiểu ban Văn kiện (các đơn vị gửi báo cáo như đã hướng dẫn chậm nhất đến ngày 25/9/2013).

- Báo cáo công khai việc thu chi, quản lý và sử dụng ngân sách, quỹ phúc lợicủa đơn vịnăm học quavà phương án thu chi, sử dụng kinh phí ngân sách, quỹ phúc lợi trong hoạt động của cơ quan, đơn vị và tài chính công đoàn năm học mới: Tổ tài vụ; kết hợp với công đoàn.

- Báo cáobổ sung, điều chỉnh vềquy chế chi tiêu nội bộ: Tổ tài vụ.

- Xây dựng chế độ giáo viên: Phòng Đào tạo thu thập ý kiến, điều chỉnh bổ sung.

- Quy định về công tác thi đua khen thưởng; Quy định về chế độ tuyển dụng, bổ nhiệm và chính sách có liên quan; Quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng, bố trí sử dụng cán bộ, giáo viên: Phòng Hành chính - Tổ chức chuẩn bị.

          * Các văn bản nêu trên sau khi xây dựng xong gửi xuống các đơn vị tổ chức đóng góp và làm thành biên bản gửi về Tiểu ban văn kiện tổng hợp thông qua trong Hội nghị trù bị.

          - Báo cáo về phong trào thi đua, kết quả thi đua, khen thưởngvà phát động phong trào thi đua mới: Phòng Hành chính - Tổ chức phối hợp công đoàn (Đ/c Chiến).

- Báo cáo hoạt động năm học 2012 - 2013 của Ban TTNDvà kế hoạch hoạt động năm học 2013 - 2014.

          - Hướng dẫn thảo luận, đóng góp tại từng đơn vị cho các văn bản trên: Tiểu ban Văn kiện

          Thời gian hoàn chỉnh các báo cáo nêu trên đến ngày 22/9/2013 và gửi cho các đơn vị trực thuộc thảo luận, đóng góp ý kiến gửi cho tiểu ban văn kiện chậm nhất đến ngày 28/09/2013.

          - Viết bài tham luận:

          + Giải pháp đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu cải tiến trong dạy học nhằm nâng cao chất lượng đào tạo (Vương Ngọc Bảo Hà).

          + Giải pháp xây dựng chế độ, chính sách, tạo lập môi trường tích cực nhằm phát triển đội ngũ giáo viên (Võ Quốc Khánh).

          - Các biểu mẫu ký kết giao ước, cam kết thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động, trong năm học 2013 - 2014 và đăng ký thi đua của tập thể và cá nhân: Ban chấp hành công đoàn (Đ/c Chiến).

          - Các biểu mẫu ghi biên bản Hội nghị: Phòng Hành chính tổ chức

          1.4. Phục vụ Hội nghị

          - Lễ tân, tiếp khách, dự toán kinh phí...: Phòng Hành chính - Tổ chức kết hợp với Tiểu ban lễ tân, khánh tiết.

          - Đóng tập tài liệu, trang trí, âm thanh, nước uống, hậu cần tiếp khách: Phòng Quản trị kết hợp với Tiểu ban hậu cần.

          Trang trí hội trường

          Trên phông: gồm Quốc kỳ, tượng Bác và tiêu đề :

HỘI NGHỊ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC

NĂM HỌC 2013 – 2014

Bạc Liêu, ngày 05 tháng 10 năm 2013

          2. Tiến hành hội nghị

          2.1. Thời gian, địa điểm

          a) Hội nghị trù bị

          - Thời gian: 7h30’ngày 04/10/2013 (thứ sáu)

          - Địa điểm: Hội trường (Giảng đường) 1.

          b) Hội nghị chính thức

          - Thời gian: 7h30’ngày 05/10/2013 (thứ bẩy)

          - Địa điểm: Hội trường (Giảng đường) 1.

2.2. Chương trình hội nghị:

          a) Nghi thức:

- Tuyên bố lý do;

- Giới thiệu đại biểu;

- Báo cáo thành phần số lượng công chức, viênchức có mặt, vắng mặt.

b) Nội dung:

-Khai mạc hoặc phát biểu của lãnh đạo cấp ủy (nếu có);

-Chủ trì hội nghị thông qua nội dung, chương trình hội nghị;

- Đọc báo cáo tóm tắtvề tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị của nhà trường và Nghị quyết của hội nghị năm học trướcvà phương hướng, nhiệm vụ, chỉ tiêu, biện pháp thực hiện của năm học mới;

- Báo cáo kết quả chuẩn bị Hội nghị công chức, viên chứcvà tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của công chức, viên chứcđể Hiệu trưởng trả lời trước Hội nghị;

- Báo cáo và phương hướng hoạt động của Ban TTND;        

- Đọc báo cáo tham luận; 

- Thảo luận đóng góp ý kiến với Hội nghị;

- Hiệu trưởngtiếp thu ý kiến đóng góp; giải đáp thắc mắc, kiến nghị của công chức, viên chức;

- Thông qua các văn bản ban hành mới hoặcbổ sung (nếu có);

- Báo cáo về phong trào thi đua, kết quả thi đuakhen thưởngvà phát động phong trào thi đua trong năm học mới;

- Phát biểu của lãnh đạo cấp trên về dự hội nghị;

- Đáp từ của Hiệutrưởng;

- Biểu quyết thông qua Nghị quyết Hội nghị;

- Ký kết giao ước thi đua (bố trí cho toàn thể công chức, viên chức, các tập thể tham gia ký kết tại hội nghị);

- Bế mạc hội nghị.

* Chú ý:Riêng các văn bản điều chỉnh, bổ sung và các quy định mới sẽ thảo luận và thông qua tại Hội nghị Trù bị.

III. NHỮNG NỘI DUNG THỰC HIỆN SAU HỘI NGHỊ:

1. Lập hồ sơ thông tin báo cáo:

1.1. Lập hồ sơ Hội nghị

          - Tiểu ban văn kiện hoàn chỉnh các văn bản theo sự thống nhất của Hội nghị.

          - Thư ký Hội nghị tập hợp văn bản lập hai bộ hồ sơ;

          - Lưu trữ hồ sơ Hội nghị tại Phòng Hành chính - Tổ chức một bộ, lưu tại phụ trách văn thư của Công đoàn trường một bộ.

1.2. Báo cáo về Sở GDĐT và CĐGD tỉnh(Phòng hành chính tổ chức)

Sau Hội nghị, trong vòng 07 ngàygửi hồ sơ về Sở GDĐT (qua Văn phòng Sở) và CĐGD tỉnhgồm có:

- Biên bản (trích lược báo cáo tóm tắt nội dung, quá trình tổ chức Hội nghị);

- Nghị quyết Hội nghị công chức, viên chức;

- Danh sách và kết quả đăng ký thi đua của chính quyền, của đoàn thể.

2. Tổ chức thực hiện:

-Ban giám hiệu, BCH Công đoàn trường thống nhất chủ trương, nội dung hội nghị, triển khai và phân công thực hiện cụ thể.

- Các đơn vị, cá nhân được phân công có trách nhiệm chuẩn bị và hoàn chỉnh văn bản Hội nghị đảm bảo chất lượng và đúng thời gian.

- Các đơn vị trực thuộc tổ chức thảo luận, đóng góp ý kiến (chú ý đóng góp ý kiến về các giải pháp phát triển nhà trường); các ý kiến về thực hiện và xây dựng các chế độ, chính sách, tổng hợp gửi cho tiểu ban văn kiện đúng thời gian và đảm bảo chất lượng.

          - Ban tổ chức Hội nghị tiến hành tổ chức thực hiện kế hoạch Hội nghị đã được thống nhất, đồng thời báo cáo kịp thời những vướng mắc lên Hiệu trưởng và BCH công đoàn để chỉ đạo và giải quyết.

          - BCH công đoàn và Hiệu trưởng nhà trường phối hợp chỉ đạo tổ chức các phong trào thi đua nhằm thực hiện Nghị quyết Hội nghị. Thường xuyên tiến hành kiểm tra kết quả thực hiện Nghị quyết, đồng thời điều chỉnh, bổ sung những vấn đề cần thiết cho phù hợp với tình hình thực tế và tinh thần của Nghị quyết Hội nghị.

                                                                                   

Nơi nhận:

- BGH;

- Các đơn vị trực thuộc;

- Lưu: VT.       

HIỆU TRƯỞNG

Trần Công Chánh (Đã ký)

 

                             

Thông tin chi tiết
Đã xem:
1496
| Đã tải về:
2
Tải về
Để tải về, bạn cần đăng nhập với tư cách thành viên của site. Nếu chưa có tài khoản, bạn có thể đăng ký bằng cách click vào đây
 

Tiện ích

Tốt nghiệp

Tuyển sinh

Thời khóa biểu

Tra điểm

Văn bản

Tài liệu

Thông tin học sinh

Albums ảnh

Đang truy cậpĐang truy cập : 8

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 7


Hôm nayHôm nay : 225

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 2973

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 2982106

Trang liên kết

http://www.baclieu.gov.vn
DU LICH BAC LIEU
ban do bac lieu
SO GIAO DUC BAC LIEU
bo giao duc

Liên hệ quảng cáo

ky yeu
tuyen sinh
thong tin dao tao
Ke toan may