17:07 ICT Chủ nhật, 01/02/2015

Trang nhất » Văn bản

Hướng dẫn đề cương chi tiết nghiên cứu khoa học
Mã số văn bản : 34/KT-KT
Người ký : Phạm Mạnh Cường
Cơ quan ban hành : Trường TH KT-KT Bạc Liêu
Ngày ban hành : 12/09/2010
Gửi lên : 24/01/2011 21:37

Nội dung:

 

 

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO BẠC LIÊU

TRƯỜNG TH KINH TẾ - KỸ THUẬT

 


Số:       / KTKT

V/v hướng dẫn đề cương chi tiết

đề tài nghiên cứu khoa học, sáng kiến

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


Bạc Liêu, ngày      tháng   năm 2010

 

 

 

 

 

 

 

 

Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc

          Để đẩy mạnh phong trào nghiên cứu khoa học, cải tiến phát huy sáng kiến… góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ  năm học  2009 – 2010, BGH nhà trường hướng dẫn các cá nhân, đơn vị trong toàn trường đề cương chi tiết đề tài nghiên cứu khoa học như sau:

          I.Đề cương đề tài nghiên cứu khoa học:
          A. Phần mở đầu:

          1. Lí do chọn đề tài (tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu).

          Trình bày được 2 ý chính:

          - Lí do lí luận: khái quát tính chất, vị trí, tầm quan trọng của vấn đề (đối tượng) nghiên cứu trong đề tài;

          - Lí do thực tiễn: Khái quát những yếu kém, bất cập trong thực tiễn so với vị trí, yêu cầu nêu trên.

          2. Mục đích nghiên cứu:

          Mục đích: Nghiên cứu để làm gì?, là cái đích mà cuộc nghiên cứu hướng đến, là vấn đề trung tâm xuyên suốt đề tài.Mục đích trả lời câu hỏi “nhằm vào việc gì?”, hoặc “để phục vụ cho điều gì?”. Mục đích nghiên cứu là cơ sở để đề ra nhiệm vụ nghiên cứu.

Chú ý:Mục đích khác mục tiêu

          Mục tiêu: là thực hiện điều gì hoặc hoạt động nào đó cụ thể, rõ ràng mà người nghiên cứu sẽ hoàn thành theo kế hoạch đã đặt ra trong nghiên cứu. Mục tiêu có thể đo lường hay định lượng được. Nói cách khác, mục tiêu là nền tảng hoạt động của đề tài và làm cơ sở cho việc đánh giá kế hoạch nghiên cứu đã đưa ra, và là điều mà kết quả phải đạt được. Mục tiêu trả lời câu hỏi “làm cái gì?”, “nhằm đạt được cái gì?”.

          Mục đích của đề tài: (nhằm phục vụ cái gì?)

          Mục tiêu của đề tài: (nhằm đạt được gì?)

          3. Đối tượng nghiên cứu

          Đối tượng nghiên cứu là tiêu điểm, là vấn đề mà đề tài cần tập trung nghiên cứu giải quyết. Đối tượng nghiên cứu của một đề tài có thể là thực trạng, biện pháp, giải pháp về vấn đề nghiên cứu.  

          4. Giả thuyết khoa học

          Giả thuyết khoa học là giai đoạn trước của việc nhận thức các quy luật và thường thể hiện trong mệnh đề điều kiện. Giả thuyết khoa học phải được kiểm chứng (qua thử nghiệm, thực nghiệm, v.v.).

          5. Phạm vi nghiên cứu

          Phạm vi nghiên cứu là sự xác định (khu biệt, giới hạn, cụ thể hoá) đối tượng nghiên cứu của đề tài. Sự xác định phạm vi nghiên cứu thường thể hiện ở các mặt:

          + Không gian;

          + Thời gian.

          6. Nhiệm vụ nghiên cứu

          Thường chia thành 3 nhiệm vụ:

          - Hệ thống hoá những vấn đề lý luận liên quan tới vấn đề nghiên cứu của đề tài;

          - Mô tả thực trạng, phân tích, đánh giá thực trạng vấn đề nghiên cứu;

          - Đề xuất các biện pháp, giải pháp, khuyến nghị (kiến nghị).

          7. Nội dung nghiên cứu:

          - Cơ sơ lý luận liên quan tới vấn đề nghiên cứu của đề tài;

          - Thực trạng vấn đề nghiên cứu;

          - Một số biện pháp, giải pháp về vấn đề nghiên cứu;

          - Kết luận – đề xuất - kiến nghị.

          8. Phương pháp nghiên cứu

          Phương pháp nghiên cứu là công cụ nghiên cứu khoa học trong thực hiện nhiệm vụ đề tài. Phương pháp nghiên cứu khoa học do mục tiêu và đối tượng nghiên cứu quyết định.

          Phương pháp nghiên cứu: trình bày các phương pháp nghiên cứu mà ta sử dụng. Gồm có một số phương pháp như sau:

          - Phương pháp nghiên cứu tài liệu.

          - Phương pháp quan sát.

- Phương pháp trưng cầu ý kiến bằng bảng hỏi.

          - Phương pháp phỏng vấn.

- Phương pháp thống kê toán học.

          - Phương pháp chuyên gia.

          - Phương pháp đàm thoại.

          - Phương pháp trắc nghiệm.

          - …

          Trong các phương pháp nêu trên, tác giả nghiên cứu cần chỉ ra :

          + Phương pháp nào là phương pháp chủ đạo;

          + Phương pháp nào là phương pháp bổ trợ.

          B. Phần nội dung nghiên cứu

          1. Cơ sở lí luận

          Chương 1.Cơ sở lý luận:

          Thường đề cập đến những vấn đề lý luận chung, như: khái niệm, vị trí, vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng, những vấn đề cơ bản của vấn đề nghiên cứu; Khái quát hoá các lý thuyết, học thuyết có liên quan đến vấn đề nghiên cứu.

          Trình bày với bố cục logic với chương hai thực trạng nhằm thể hiện rõ nhiệm vụ và nội dung nghiên cứu.

          2. Thực trạng

          Chương 2. Thực trạng vấn đề nghiên cứu:

          - Giới thiệu khái quát về đơn vị nghiên cứu (trường, phòng, khoa, trại thực nghiệm, tổ bộ môn):

          + Lịch sử hình thành và phát triển;

          + Cơ cấu tổ chức;

          + Chức năng, nhiệm vụ.

          - Phản ánh kết quảphân tích tình hình, thực trạng của vấn đề nghiên cứu;

          - Chỉ ra được nhữngnguyên nhân của những yếu kém, khuyết điểm.

          3. Đề ra giải pháp

          Chương 3. Đề ra giải pháp:

          Nêu lên quan điểm, phương hướng, mục tiêu hay dự báo tình hình phát triển và đề xuất các giải pháp, phương pháp giải quyết vấn đề.

          C. Kết luận và kiến nghị

          1.  Kết luận

          Kết luận nhằm đưa ra một tóm tắt kết quả bao gồm:

          - Những điểm mới rút ra được (quan trọng nhất) liên quan đến mục tiêu nghiên cứu;

          - Những nội dung có thể ứng dụng được trong thực tiễn.

          - Những điểm còn tồn tại của đề tài nghiên cứu (hướng cho nghiên cứu tới);

          2. Đề nghị (khuyến nghị) nhằm nêu được:

- Những đề nghị liên quan đến đề tài và ứng dụng của đề tài trong thực tiễn.

- Đề nghị những gì cụ thể với cơ quan, tổ chức nào (từ gần đến xa):

+ Đối với cơ quan, đơn vị liên quan trực tiếp đến đề tài.

+ Đối với các cơ quan khác có liên quan.

          - Tránh đề nghị chung chung, thiếu cụ thể hoặc không xuất phát từ kết quả nghiên cứu. Đề nghị phải có tính khả thi và hiệu quả.

          D. Tài liệu tham khảo

          E. Phụ lục

          - Phần phụ lục để dành cho các thông tin sau:

          + Nội dung của một số phương pháp nghiên cứu (điều tra, phỏng vấn).

          + Kết quả của các phương pháp nghiên cứu đã sử dụng.

          II. Đề cương các sáng kiến, cải tiến, giải pháp đổi mới kết  cấu nội dung đơn giản có thể bao gốm:

          1.  Lý do (sự cần thiết) của sáng kiến, cải tiến, giải pháp đổi mới.

          2. Thực trạng những vấn đề bất cập trong lĩnh vực hoạt động hoặc quản lý (từ thực tiễn, từ văn bản quản lý).

          3. Chỉ rõ những nguyên nhân, yếu tố chi phối gây ra những hạn chế bất cập.

          4. Đề xuất các giải pháp nhằm tháo gỡ, khắc phục để vấn đề bất cập đó góp phần thúc đẩy phát triển đối với đơn vị và Nhà trường.

          5. Xây dựng các mô hình, các phần việc để hiện thực các giải pháp đề xuất.

          Trước khi tiến hành làm đề cương chi tiết các cá nhân, đơn vị tiến hành đăng ký theo mẫu kèm theo hướng dẫn này.

          Các đề tài nghiên cứu cấp khoa trở lên cần có biên bản đánh giá nghiệm thu của Hội đồng Khoa học Nhà trường (có mẫu kèm theo).

          * Chú ý:

          1. Nhận dược hướng dẫn này đề nghị trưởng các đơn vị triển khai cho các thành viên trong đơn vị thực hiện các nội dung nêu trên.

          2. Từng cá nhân nhận các hướng dẫn có liên quan qua file trên máy tính của đơn vị mà văn thư của trường đã chuyển để thực hiện.

          3. Thời gian đăng ký từ tháng 7/2010 (gửi đăng ký tại từng đơn vị tổng hợp gửi cho ủy viên thư ký: đ/c Tuấn) để thông qua Hội đồng khoa học của trường hàng tháng.

 

 

 

 

Nơi nhận:

- BGH;

- Như kính gửi;

- Phòng CTHS;

- Lưu: VT.

 

HIỆU TRƯỞNG

Thông tin chi tiết
Đã xem:
130699
| Đã tải về:
451
Tải về
Để tải về, bạn cần đăng nhập với tư cách thành viên của site. Nếu chưa có tài khoản, bạn có thể đăng ký bằng cách click vào đây
 

Tiện ích

Tốt nghiệp

Tuyển sinh

Thời khóa biểu

Tra điểm

Văn bản

Tài liệu

Thông tin học sinh

Albums ảnh

Đang truy cậpĐang truy cập : 5

Máy chủ tìm kiếm : 2

Khách viếng thăm : 3


Hôm nayHôm nay : 1819

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 1819

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 2980952

Trang liên kết

bo giao duc
DU LICH BAC LIEU
ban do bac lieu
SO GIAO DUC BAC LIEU
http://www.baclieu.gov.vn

Liên hệ quảng cáo

ky yeu
tuyen sinh
thong tin dao tao
Ke toan may