10:44 ICT Chủ nhật, 25/01/2015

Trang nhất » Văn bản

Hướng dẫn tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2012 - 2015
Mã số văn bản : N/A
Người ký : N/A
Cơ quan ban hành :
Ngày ban hành : N/A
Gửi lên : 11/09/2012 14:21

Nội dung:

 

ĐẢNG BỘ KHỐI CÁC CQ TỈNH BẠC LIÊU

ĐẢNG ỦY TRƯỜNG TH KINH TẾ – KỸ THUẬT

*

Số: 33 -HD/ĐU

 

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Bạc Liêu, ngày 7 tháng 9 năm 2012

 

 

HƯỚNG DẪN

Tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2012 - 2015

          

           - Căn cứ Điều lệ Đảng; Quy định thi hành Điều lệ Đảng số 45-QĐ/TW, ngày 01-11-2011 của Ban Chấp hành Trung ương khoá XI;

           - Căn cứ Hướng dẫn số 01 - HD/TWngày 05 tháng 01 năm 2012về một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảngcủa Ban Chấp hành Trung ương;

          - Thực hiện Công văn số 168-CV/ĐUK ngày 15 tháng 08 năm 2012 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh về việc tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở;

          Để chuẩn bị tốt cho đại hội nhiệm kỳ 2012 - 2015 của các chi bộ trong Đảng bộ Trường thành công tốt đẹp. Đảng ủy Nhà trường chỉ đạo các chi bộ trực thuộc chuẩn bị và tiến hành đại hội nhiệm kỳ 2012 - 2015 thực hiện tốt các nội dung đảm bảo mục đích và yêu cầu sau:

          I. MC ĐÍCH, YÊU CU

1. Mục đích: Việc tổ chức Đại hội các Chi bộ nhằm đánh giá đúng thực trạng kết quả lãnh đạo, thực hiện nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2012- 2015, bầu ra BCH khóa mới và xây dựng phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu của các Chi bộ nhiệm kỳ 2012- 2015.

          2. Yêu cầu: Đảm bảo dân chủ, phát huy trí tuệ của đảng viêntrong từng chi bộ; nêu cao tinh thần trách nhiệm, giữ vững kỷ cương, tăng cường đoàn kết; đảm bảo chất lượng, hiệu quả, thực hiện đúng các quy định, quy trình, nội dung, tiến độ thời gian.

II. NỘI DUNG, CÔNG TÁC CHUẨN BỊ VÀ CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

1. Nội dung đại hội chi bộ

- Tổng kết đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Đại hội chi bộ nhiệm kỳ qua (nhiệm kỳ 2010-2012); kết quả thực hiện các Nghị quyết của Đảng bộ cơ quan; xác định mục tiêu, chỉ tiêu, phương hướng, nhiệm vụ của chi bộ trong nhiệm kỳ 2012-2015.

- Bầu chi ủy, Bí thư, Phó Bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2012-2015.

2. Chuẩn bị dự thảo báo cáo tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2010-2012 và phương hướng, nhiệm vụ của chi bộ trong nhiệm kỳ 2012-2015 (gọi tắt là báo cáo chính trị)

 3. Công tác nhân sự cho đại hội

Chi ủy có trách nhiệm chuẩn bị công tác nhân sự cho đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2012-2015. Các chi bộ không có chi ủy thì Bí thư, Phó Bí thư chi bộ chuẩn bị công tác nhân sự cho đại hội.

3.1. Tiêu chuẩn nhân sự

- Là đảng viên đủ tư cách, hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

          - Có bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, năng lực, hiệu quả hoàn thành nhiệm vụ được giao; có uy tín, nhiệt tình, trách nhiệm với công việc; có khả năng tiếp cận, nắm bắt, xử lý vấn đề mới; khả năng đoàn kết, tập hợp đảng viên và vận động quần chúng; phong cách làm việc khoa học, dân chủ, sâu sát, nói đi đôi với làm, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm.

          - Có đạo đức cách mạng và lối sống lành mạnh, trung thực, gương mẫu; có ý thức tổ chức kỷ luật, có phong cách và phương pháp công tác tốt.

- Có năng lực tham gia xây dựng và tổ chức thực hiện tốt các nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước vào các hoạt động của Nhà trường.

3.2. Cơ cấu nhân sự

- Chi bộ có 09 đảng viên chính thức trở lên: cơ cấu chi ủy (Bí thư, 01 Phó Bí thư và 01 chi ủy viên).

- Chi bộ dưới 09 đảng viên chính thức: cơ cấu Bí thư, 01 Phó Bí thư.

3.3. Qui trình xây dựng nhân sự

- Dự kiến danh sách nhân sự cho nhiệm kỳ tới (theo các tiêu chuẩn nhân sự nêu trên);

- Lấy ý kiến của đảng viên trong chi bộ về danh sách nhân sự đại hội.

- Lập Đề án nhân sự (sau khi có ý kiến của chi bộ) trình Ban Thường vụ Đảng ủy phê duyệt.

4. Các bước tiến hành đại hội

Theo Hướng dẫn số 01 - HD/TW ngày 05 tháng 01 năm 2012 về một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng của Ban Chấp hành Trung ương:

- Chào cờ (hát Quốc ca, Quốc tế ca)

- Mời đoàn chủ tịch, thư ký, thẩm tra tư cách đại biểu lên làm việc.

- Diễn văn khai mạc, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu

- Đọc dự thảo báo cáo chính trị

- Đọc báo cáo tình hình đảng viên tham dự đại hội

- Thảo luận dự thảo báo cáo chính trị

- Phát biểu của đại diện Đảng ủy Nhà trường

- Thực hiện việc bầu cử (bầu tổ kiểm phiếu và thực hiện các công việc theo quy trình bầu cử)

- Thông qua Nghị quyết đại hội

- Bế mạc (hát Quốc ca, Quốc tế ca)

5. Bầu cử (theo quy chế bầu cử trong đảng)

- Chi bộ có 09 đảng viên chính thức trở lên: đại hội bầu trực tiếp chi ủy, sau đó bầu Bí thư, 01 Phó Bí thư trong số chi ủy viên.

- Chi bộ dưới 09 đảng viên chính thức: đại hội bầu trực tiếp Bí thư, Phó Bí thư chi bộ.

6. Trang trí, khánh tiết

Trang trí trong đại hội (nhìn từ dưới lên)

- Trên cùng chính giữa là khẩu hiệu “Đảng Cộng sản Việt Nam Quang vinh muôn năm!”

- Cờ Đảng, cờ Tổ quốc, tượng hoặc ảnh Chủ tịch Hồ chí Minh (bên trái), ảnh Mác- Lênin (bên phải)

- Dưới là tiêu đề đại hội: Trang trí trên phông theo ma két sau:

ĐẢNG BỘ TRƯỜNG TRUNG HỌC

 KINH TẾ - KỸ THUẬT BẠC LIÊU

 

ĐẠI HỘI CHI BỘ………………

NHIỆM KỲ: 2012-2015

                                                                                                                                                

Bạc Liêu, ngày….tháng ….năm 2012

 

7. Qui trình chuẩn bị và tổ chức đại hội

          Bước 1: Phân công chuẩn bị

          - Chi ủy, Bí thư, Phó Bí thư chi bộ (đối với các chi bộ không có chi ủy) căn cứ Hướng dẫn của Đảng ủy cơ quan dự thảo nội dung kế hoạch đại hội, dự kiến phân công nhiệm vụ cụ thể cho đảng viên, có thể thành lập các tổ: văn kiện - nhân sự; hậu cần - lễ tân; trang trí - khánh tiết cho đại hội.

-  Họp chi bộ phổ biến các văn bản chỉ đạo đại hội chi bộ của Đảng ủy Nhà trường và lấy ý kiến của các đảng viên trong chi bộ cho dự thảo kế hoạch tổ chức đại hội chi bộ và phân công nhiệm vụ cho các đảng viên trong chi bộ.

          - Chi ủy viên, cá nhân đảng viên chuẩn bị các nội dung theo kế hoạch và sự phân công của chi bộ. Chi ủy chuẩn bị và xây dựng đề án nhân sự.

Bước 2: Lấy ý kiến chi bộ và trình Thường vụ Đảng ủy duyệt các văn bản

- Chi ủy, chi bộ họp lấy ý kiến cho các nội dung mà chi ủy, đảng viên chuẩn bị và đóng góp ý kiến cho nhân sự đại hội.

- Chi ủy, chi bộ hoàn thiện các văn bản (sau khi có ý kiến của chi bộ) và trình xin ý kiến Ban Thường vụ Đảng ủy Nhà trường (văn bản trình Ban Thường vụ gồm: Dự thảo báo cáo chính trị, Đề án dự kiến nhân sự đại hội, kế hoạch và chương trình đại hội).

- Ban Thường vụ Đảng ủy đóng góp ý kiến và duyệt các văn bản của chi bộ.

          Bước 3: Tiến hành đại hội

- Đại hội chi bộ được tổ chức không quá 01 ngày (phiên họp trù bị và một buổi phiên họp chính thức), tùy điều kiện và sự chuẩn bị của các chi bộ mà tiến hành phiên họp thứ nhất để bầu và biểu quyết các vấn đề sau:

+ Bầu đoàn chủ tịch chủ trì đại hội (Đoàn chủ tịch phân công cá nhân điều hành đại hội theo kịch bản chương trình chi tiết).

+ Bí thư giới thiệu thư ký đại hội để đại hội biểu quyết.

+ Thông qua nội qui đại hội.

+ Đọc dự thảo báo cáo chính trị chi tiết.

- Phiên họp thứ hai: Tiến hành đại hội theo chương trình (Các bước tiến hành đại hội đã nêu ở trên).

          Bước 4: Trình Đảng ủy ra Quyết định công nhận chi ủy.

Chậm nhất, sau đại hội 7 ngày, họp chi ủy phân công nhiệm vụ cho từng đồng chí chi ủy viên. Chi bộ hoàn thiện các hồ sơ đại hội gồm: Báo cáo chính trị, Nghị quyết đại hội; Biên bản bầu cử và danh sách trích ngang của chi ủy, Bí thư, Phó Bí thư chi bộ gửi Đảng ủy Nhà trường ra Quyết định công nhận chi ủy.

          8. Thời gian, địa điểm:

          - Các chi bộ thực hiện các công việc bước 1 và bước 2 xong trước ngày 20/9/2012.

          - Các chi bộ thực hiện bước 3,4: xong trước ngày 05/10/2012.

          - Văn thư Đảng ủy nhà trường báo cáo Đảng ủy khối trước ngày 10/10/2012.

          - Địa điểm tổ chức đại hội tại phòng nghe nhìn (khu giảng dạy).

          - Thời gian các chi bộ tổ chức đại hội:

          * Chi bộ Đào tạo: Trù bị sáng ngày 28/9/2012; chính thức chiều ngày 28/9/2012.

* Chi bộ Hành chính – Quản trị: Trù bị sáng ngày 29/9/2012; chính thức chiều ngày 29/9/2012.

* Chi bộ Công tác học sinh: Trù bị sáng ngày 30/9/2012; chính thức chiều ngày 30/9/2012.

          9. Trang phục:

           Đại biểu dự đại hội trang phục gọn gàng, nam quần tây áo sơ mi, nữ khuyến khích mặc áo dài truyền thống.  

          IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Đảng ủy Nhà trường:

          - Có trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc, giúp các chi bộ tổ chức đại hội theo văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Đảng ủy và kế hoạch của chi bộ đề ra; cử đại diện Đảng ủy dự đại hội các chi bộ.

-  Giao Ủy viên kiểm tra Đảng ủy tham mưu công tác kiểm tra, giám sát trong quá trình chuẩn bị và diễn ra đại hội các chi bộ.

-  Giao Văn thư Đảng ủy tổng hợp, báo cáo kết quả đại hội chi bộ cho Đảng ủy Khối trước ngày 10/10/2012.

2. Các chi ủy:

          - Chi ủy có trách nhiệm quán triệt nội dung của kế hoạch này đến toàn thể đảng viên trong chi bộ và phân công cụ thể cho các đảng viên trong chi bộ.

- Các chi ủy căn cứ Hướng dẫn này tổ chức đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2012-2015 đảm bảo yêu cầu, đúng tiến độ, đạt hiệu quả.

- Chi ủy thường xuyên kiểm tra, theo dõi, đôn đốc các đảng viên thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công và tổ chức đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2012-2015 đảm bảo yêu cầu, đúng tiến độ, đạt hiệu quả.

- Thực hiện đúng các bước nêu trên và báo cáo đúng tiến độ.

          Trong quá trình thực hiện nếu có vấn đề khó khăn cần báo cáo kịp thời với Đảng ủy để có hướng giải quyết.

         

 

Nơi nhận:

- Ban thường vụ Đảng ủy;

- Các chi bộ;

- Lưu: VT-ĐU.

T/M ĐẢNG BỘ

BÍ THƯ

(đã ký)

Trần Công Chánh

Thông tin chi tiết
Đã xem:
16263
| Đã tải về:
759
Tải về
 

Tiện ích

Tốt nghiệp

Tuyển sinh

Thời khóa biểu

Tra điểm

Văn bản

Tài liệu

Thông tin học sinh

Albums ảnh

Đang truy cậpĐang truy cập : 1


Hôm nayHôm nay : 529

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 89249

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 2955596

Trang liên kết

bo giao duc
ban do bac lieu
DU LICH BAC LIEU
http://www.baclieu.gov.vn
SO GIAO DUC BAC LIEU

Liên hệ quảng cáo

ky yeu
tuyen sinh
thong tin dao tao
Ke toan may