22:50 ICT Chủ nhật, 20/04/2014

Trang nhất » Lịch tuần

Kế hoạch tổng kết năm học 2010-2011 và chuẩn bị cho năm học 2011-2012

 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH BẠC LIÊU

TRƯỜNG TH KINH TẾ – KỸ THUẬT

 


Số :  239   /KTKT-BGH

V/v thực hiện một số công tác chuyên môn

phục vụtổng kết năm học 2010 - 2011

và chuẩn bị cho năm học 2011 - 2012

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 


          Bạc Liêu, ngày   27  tháng 06   năm 2011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kính gửi : Trưởng các đơn vị trực thuộc

 

          Để chuẩn bị cho cho kết thúc năm học 2010 - 2011 và chuẩn bị cho năm học 2011 - 2012, BGH chỉ đạo các đơn vị cần tập trung tiến hành một số công việc trọng tâm như sau:

          I. Chuẩn bị cho cho tổng kết khóa học 2009 - 2011 và kết thúc năm học 2010 - 2011:

          1. Chuẩn bị cho cho tổng kết khóa học 2009 - 2011:

          - Tổ chức cho học lại 20/6/2011 - 29/6/2011.

          - Thường xuyên liên hệ mua phôi bằng tốt nghiệp (báo cáo kịp thời cho BGH biết để có hướng giải quyết).

          - Ôn thi tốt nghiệp từ 13/7/2011 đến 16/7/2011.

          - Thi học sinh giỏi nghề năm 2011 (7 giờsáng ngày17/7/2011);

          - Tổ chức thi tốt nghiệp 29/7 - 30/7/2011.

          -Tổ chức chấm thi tốt nghiệp và  công bố kết quả ngày 23/8/2011.

          - Làm báo cáo tổng kết và hoàn tất hồ sơ lưu trữ của khóa học.

          - Chiều ngày01/8/2011 (Thứ hai) tổ chức “Hội nghị xúc tiến đào tạo và xúc tiến việc làm” dự kiến tại trung tâm Hội nghị của tỉnh .

          - Tổ chức tuần công dân - học sinh cuối khóa ngày 31/7 sáng ngày 01/8/2011.  

          - Phối hợp tổ chức làm lễ phát bằng tốt nghệp theo lịch 04/10/2011.

          2. Chuẩn bị cho tổng kết và kết thúc năm học 2010 - 2011:

          - Tổ chức hướng dẫn nghiệm thu đề tài, sáng kiến, công trình, phần việc 7 giờ 30’ sáng ngày 29/6/2011.

          - Tổ chức nghiệm thu đề tài, sáng kiến, công trình, phần việc (các đơn vị tổ chức nghiệm thu trước, hoàn tất hồ sơ theo quy định chuyển cho Hội đồng khoa học của trường trước ngày 28/7/2011).

          - Tổ chức thi  đợt 2 lần 1  từ 30/6/2011.

          - Tổ chức thi  lần hai đợt 2 từ 11- 16/7/2011.

          - Tổ chức thi tốt nghiệp chính  trị: 23/7/2011.

          - Thông qua Hội đồng Nhà trường xét các danh hiệu và học bổng cho học sinh chiều 21/7/2011.

          - Chuẩn bị các điều kiện tổ chức lễ tổng kết năm học 2010 - 2011 vào sáng ngày  25/7/2011.

          - Thông báo cho học sinh, giáo viên toàn bộ kế hoạch trước trong và sau khi nghỉ hè.

          - Hoàn chỉnh hồ sơ năm học 2010  - 2011 lưu trữ đúng quy định.

          - Phối hợp tổ chức cho học sinh lao động tổng vệ sinh trong toàn trường.

          - Phối hợp cấp giấy phép cho học sinh khối 2010: thời gian nghỉ hè từ 26/7/2011 đến 4/9/2011.

          - Tổng hợp thanh toán vượt giờ (hoặc mời giảng) năm học 2010 - 2011 cho cán bộ - giáo viên.

          - Tổ chức cho học lại 26/7/2011 - 20/8/2011.

          - Tổ chức thi lại 25/8/2011 - 31/8/2011.

          II. Chuẩn bị cho năm học 2011 - 2012: (Thực hiện trong tháng 8/2011)

          1. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyển  sinh:

          - Tiếp tục đẩy mạnh công tác xúc tiến tuyển sinh cho cả hai hệ;

          - Tiến hành thủ tục xin chỉ tiêu tuyển sinh đại học hệ vừa làm vừa học.

          2. Đẩy mạnh các hoạt động chuyên môn:

          - Tổ chức tập huấn cho giáo viên: (lịch thông báo cụ thể sau)

          + Công tác giáo viên chủ nhiệm (đ/c Quốc).

          + Quy chế (đ/c Tuấn)

          + Luật sở hữu trí tuệ (đ/c Tiến trình bày).

          - Tổ chức Hội nghị đánh giá 4 năm thực hiện đổi mới phương pháp dạy học theo hướng giảm thời gian lý thuyết trên lớp tăng thời gian tự học, tự nghiên cứu (sáng 31/8/2011).

          - Tham gia học chính trị hè theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tại công văn số 81 - CV/BTGTU và hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo.

          - Xây dựng, điều chỉnh, bổ sung chương trình đào tạo, ngân hàng đề thi nhất là chuẩn bị ngân hàng đề thi tốt nghiệp phần thực hành cho các ngành kỹ thuật. Tiếp tục hoàn chỉnh chuẩn đầu ra đối với các chuyên ngành đào tạo trong hệ thống đào tạo của trường.

          - Xây dựng kế hoạch công tác nghiên cứu khoa học, phát huy sáng kiến, cải tiến, giải pháp đổi mới…; kế hoạch biên soạn giáo trình để tiến hành nghiệm thu đưa vào sử dụng chính thức trong năm học.

          - Các tổ bộ môn lập kế hoạch và tổ chức tham quan thực tế cho giáo viên vào một thời gian thích hợp.

          - Tổ bộ môn nhất là khoa kỹ thuật lập kế hoạch và triển khai thực hiện các công  trình, phần việc tại trại thực nghiệm.

          - Từng cá nhân chuẩn bị các công trình, phần việc để đăng ký trong hội nghị CBCC năm 2011 (tập hợp theo từng đơn vị, có phiếu đăng ký theo quy định).

          3. Các công việc khác:

          - Tổ chức xét tuyển giáo viên hợp đồng năm 2011 (sáng ngày 27/6/2011).

          - Tổ chức thi tốt nghiệp cho lớp KT2-2009 (VLVH) Bạc Liêu ngày 30 – 31/7/2011.

          - Xây dựng kế hoạch đào tạo và phân công chuyên môn cho năm học 2011 - 2012 và khóa học 2011 - 2013 và phân công giáo viên chủ nhiệm trước khi khai giảng (10/10/2011).

          - Tiếp tục hoàn chỉnh các đề cương môn học, đề cương bài giảng, sơ đồ bài giảng đề cương hướng dẫn thực hành môn học, thực tập cuối khóa (các tổ bộ môn cần tiến hành thảo luận, đánh giá, điều chỉnh cho phù hợp -  có biên bản).

          - Làm báo cáo về hoạt động ngoại khóa năm học 2010 - 2011 và xây dựng kế hoạch hoạt động ngoại khoá năm học 2011 -2012 (Phòng Công tác học sinh).

          - Tiến hành kiểm tra kết quả chấm, ráp phách, lên điểm thi học kỳ và thi tốt nghiệp; hồ sơ tuyển sinh.

          - Làm báo cáo và xây dựng kế hoạch công tác kiểm tra năm học 2011-2012: các nhóm kiểm tra: Đào tạo; Hành chính tổ chức; Quản trị đời sốnggửi báo các và phương hướng kiểm tra năm học theo từng lĩnh vực cho thư ký Tổ kiểm tra Nhà trường (đ/c Chiến) để tổng hợp thông qua.

          - Tiếp tục xây dựng, điều chỉnh ngân hàng đề thi đối với các học phần và thi tốt nghiệp cho hoàn chỉnh.

          - Các tổ bộ môn rà soát, cân đối và đề nghị tuyển dụng thêm giáo viên cho những môn còn thiếu giáo viên (khoa tổng hợp gửi cho phòng tổ chức hành chính).

          - Rà soát và chuẩn bị đăng ký mua các loại sổ sách quản lý, sổ sách chuyên môn, học tập; dụng cụ, hóa chất thực hành, thực nghiệm… (các khoa, tổ bộ môn đề nghị, phòng đào tạo tổng hợp thông qua BGH  duyệt), kịp thời tránh tình trạng bị động. Làm sổ tay học sinh cho in ấn để phát hành cho học sinh khóa mới.

          - Các đơn vị xây dựng quy chế hoạt động và sơ đồ cơ cấu tổ chức của đơn vị mình để có cơ sơ thực hiện và đăng trên trang website của trường.

          III. Lịch nghỉ hè:

          - Đối với giáo viên: nghỉ từ ngày 02/8/2011 đến ngày 04/9/2010 (ngày 27/8/2011 xem lịch và thông báo năm học mới và hoạt động đầu năm học: học chính trị; hội nghị sơ kết 4 năm đổi mới phương pháp dạy học, tập huấn…).

          - Phối hợp tổ chức tham quan nghỉ mát trong hè cho CB-CNV-GV (theo nhóm trong tháng 8/2011, kinh phí tự túc).

          - Lịch giảng các lớp hệ vừa làm vừa học vẫn thực hiện theo kế hoạch đã triển khai.

          - Cán bộ, nhân viên khối gián tiếp làm việc bình thường và nghỉ phép theo chế độ quy định.

          - Tổ chức các hoạt  động đào tạo chính thức từ sáng 05/9/2011.

          Trên đây là một số công việc cần thiết phục vụ tổng kết năm học 2010 -2011 và chuẩn bị cho năm học 2011 - 2012, yêu cầu các đơn vị có liên quan nghiên cứu và phân công cá nhân thực hiện cụ thể.

 

 

Nơi nhận:                                           

- BGH;

- PĐT, PCTHS;

- Các Khoa;

- Tổ môn chung;

- Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

Trần Công Chánh