11:47 ICT Thứ sáu, 30/01/2015

Trang nhất » Tin Tức » Bản tin giáo dục

Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ tại Đảng bộ truờng TH KT-KT

Chủ nhật - 09/10/2011 22:02
Trong những năm qua, nhất là từ khi có Chỉ thị số 10-CT/TW, ngày 30/3/2007 của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, Đảng bộ Trường trung học Kinh tế - Kỹ thuật Bạc Liêu đã xây dựng Đề án và thực hiện nhiều giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Qua quá trình tổ chức thực hiện, Đảng bộ Trường đã rút ra được những bài học kinh nghiệm như sau:

  Thứ nhất:Chi ủy phải nhận thức đúng vị trí, tầm quan trọng của chi bộ, của sinh hoạt chi bộ từ đó cần làm tốt công tác chính trị tư tưởng, tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ, đảng viên về sự cần thiết phải nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, chất lượng đảng viên.

--> Nhận thức đúng sẽ hành động đúng

  Thứ hai:  Không ngừng kiện toàn tổ chức, nâng cao vai trò, trách nhiệm, năng lực lãnh đạo của chi ủy và vai tròcủa bí thư chi bộ, điều này có ý nghĩa quyết định đến việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Vì vậy chi ủy, đặc biệt là bí thư chi bộ phải có năng lực, tâm huyết, ngang tầm với nhiệm vụ chính trị của đơn vịvà phải thật sự gương mẫu trên tất cả các mặt công tác.

--> Chi ủy yếu không thể có chi bộ mạnh.

Thứ ba:Thực hiện nghiêm quy trình sinh hoạt theo các bước sau:

          Bước 1: Chuẩn bị sinh hoạt chi bộ

          1. Xây dựng chương trình sinh hoạt: Dự kiến các nội dung cần sinh hoạt, phân công rõ người chuẩn bị, tạo điều kiện để nhiều đảng viên của chi bộ tham gia càng nhiều, càng tốt.Phân công nhiệm vụ phải cụ thể đảm bảo để mọi đảng viên phải nắm vững kế hoạch công tác của chi bộ và nhiệm vụ được giao của mình.

          --> Chương trình chỉ ra nội dung cần sinh hoạt.

          2. Chuẩn bị nội dung:

          Trong bước này chuẩn bị nội dung để họp là quan trọng nhất. Nội dung được chuẩn bị chu đáo, thiết thực, sát thực tế bao nhiêu thì hiệu quả cuộc họp càng đạt kết quả cao bấy nhiêu.Nội dung sinh hoạtsinh hoạt cần có trọng tâm, trọng điểm gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

           Nội dung sinh hoạt cần phân thành hai loại thông tin: Loại thứ nhất, chỉ thông báo để đảng viên biết, không phân tích thảo luận; loại thứ hai, cần thảo luận để thông nhất ý chí hoặc ra Nghị quyết thực hiện.

          --> Nội dung là hồn của buổi sinh hoạt.

          3. Những căn cứ để xây dựng nội dung:

          - Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của chi bộ và sự chỉ đạo của cấp ủy cấp trên,

          - Căn cứ chương trình công tác của cấp ủy và các chỉ tiêu phấn đấu trong của chi bộ.

          - Tình hình cụ thể của đơn vị và của chi bộ.

          Đồng chí bí thư chi bộ (hoặc đồng chí chi ủy viên được phân công) dự kiến nội dung, chương trình và thời gian sinh hoạt.

         --> Căn cứ là cơ sở pháp lý và cơ sở thực tiễn của nội dung.

          4. Kết cấu nội dung bao gồm:  

          - Phần thông tin không thảo luận.

          - Phần đánh giá kết quả hoạt động của chi bộ tháng trước, chỉ rõ những ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân, so sánh với chỉ tiêu đã đề ra để xác định mức độ hoàn thành nhiệm vụ của đảng viên.

          - Phần dự thảo kế hoạch công tác mới có dự kiến rõ việc phân công nhiệm vụ cho cấp uỷ và đảng viên trong chi bộ.

          5. Sinh hoạt chuyên đề: Ngoài nội dung sinh hoạt thường xuyên, mỗi kỳ nên chọn một đề tài mới có tính thời sự (sát với tình hình thực tế) và thuộc các lĩnh vực khác nhau để trao đổi thảo luận làm cho nội dung sinh hoạt phong phú, hấp dẫn, thiết thực hơn.

          - Phải gắn chặt nội dung sinh hoạt chi bộ với thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

          --> Nội dung sinh hoạtcần phong phú, thiết thực.

          6. Lựa chọn hình thức sinh hoạt:

          Xác định  hình thức sinh hoạt sao cho phù hợp, phong  phú, hấp dẫn: kết hợp giữa cung cấp thông tin với sinh hoạt chuyên đề, kết hợp giữa báo cáo theo kiểu truyền thống với báo cáo có sử dụng phương tiện hiện đại kết hợp kênh chữ với kênh hình ảnh; tham luận, kể chuyện, văn  nghệ; tổ chức tại phòng làm việc; sinh hoạt kết hợp với tổ chức về nguồn, dã ngoại tại các di tích lịch sử, truyền thống cách mạng có ý nghĩa giáo dục hay tại đơn vị kết nghĩa để sinh hoạt chuyên đề.

          --> Hình thức sinh hoạt cần đổi mới và hấp dẫn.

          7. Xác định thời gian sinh hoạt:

          - Thời gian cần xác định phù hợp không quá ngắn hoặc quá dài, nếu quá dài gây mệt mỏi, căng thẳng cho đảng viên. Thời gian sinh hoạt chi bộ bình quân khoảng 2 giờ.

          - Chương trình nội dung sinh hoạt chi bộ đã được cấp uỷ thống nhất sẽ được thông báo trước một thời gian đủ để cho các đảng viên chủ động chuẩn bị nội dung mình được phân công. Các bài báo cáo chuyên đề, tham luận đều phải được làm thành văn bản để lưu trữ, tránh tình trạng chuẩn bị sơ sài, chiếu lệ như khi tham gia phát biểu đột xuất bằng lời.

          8. Chuẩn bị các phương tiện, tài liệu phục vụ sinh hoạt:

          Phòng họp, máy chiếu, màn hình, máy vi tính, các bài báo cáo, chương trình, dự thảo kế hoạch hoặc liên hệ với đơn vị chi bộ đến sinh hoạt,…

          --> Phương tiện, tài liệu cần đầy đủ, chu đáo.

          Bước 2:Tiến hành sinh hoạt chi bộ.

          - Tổ chức sinh hoạt đúng ngày giờ đã thông báo (thường là cố định vào ngày 3 hàng tháng), trong khi sinh hoạt không để chuông điện thoại reo, không nói chuyện hoặc làm việc riêng khi sinh hoạt chi bộ.

          - Trong sinh hoạt chi bộ phải thực hiện đúng các nguyên tắc về sinh hoạt Đảng, bảo đảm tính lãnh đạo, tính giáo dục và tính chiến đấu.Đặc biệt thực hiện tốt  nguyên tắc tập trung dân chủ đảm bảo sinh hoạt nghiêm túc, có chất lượng nhưng không gay gắt, căng thẳng, không quan trọng hoá vấn đề.

          - Thư ký hội nghị phải ghi chép đầy đủ, chính xác diễn biến hội nghị và kết luận của chủ tọa. Những nội dung quan trọng cần ghi rõ từng việc một, ngắn gọn để đảng viên dễ nhớ, dễ thực hiện, tránh tình trạng kết luận và ghi biên bản một cách chung chung.

          - Kết thúc buổi sinh hoạt người chủ trì cần đánh giá, kết luận buổi sinh hoạt và giao nhiệm vụ chuẩn bị cho kỳ sinh hoạt sau:

          + Đánh giá kết quả buổi sinh hoạt, biểu dương và ghi nhận những đảng viên có thành tích nổi bật, những đảng viên có các bài báo cáo và các ý kiến có chất lượng, đồng thời rút kinh nghiệm đối với những đảng viên đuợc phân công chuẩn bị nhưng thực hiện chưa chu đáo, chất lượng không cao.

          + Tổng hợp ý kiến của đảng viên để trở thành kết luận chung của chi bộ trong kỳ họp.

          + Nêu một số nội dung dự kiến và phân công chuẩn bị cho kỳ họp sau, nhất là các nội dung sinh hoạt chuyên đề.

          --> Sinh hoạt nghiêm túc nhưng dân chủ cởi mở.

          Bước 3: Tổ chức thực hiện.

          Trên cơ sở các nội dung đã thông qua, nhất là các Nghị quyết của chi bộ, cần  tiến hành phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đảng viên, trên cơ sở nhiệm vụ cụ thể và khả năng, sức khỏe, điều kiện, năng lực hoàn thành. Kết quả thực hiện phải được đảng viên báo cáo theo mẫu thống nhất và thực hiện thường xuyên hàng tháng.

          --> Thực hiện là cụ thể hóa nội dung vào thực tiễn.

          Thtư:Coi trọng nội dung công tác kiểm điểm đảng viên cũng như công tác kiểm tra giám sát;tăng cường hơn nữa công tác kiểm trađịnh kỳ hoặc đột xuất. Kịp thời biểu dương những chi bộ tiêu biểu, giới thiệu kinh nghiệm của các chi bộ khác, uốn nắn những lệch lạc trong sinh hoạt, trên cơ sở đó có biện pháp chỉ đạo sát hợp, hiệu quả.

         --> Kiểm travừa là chức năng vừa là biện pháp.

          Thnăm: Coi trọng tổ chức bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ công tác đảng và tạo điều kiện học tập nâng cao trình độ mọi mặtcho cấp ủy và toàn thể đảng viên.Đặc biệt, đồng chí bí thư chi bộ phải hiểu và thực hiện tốt công tác xây dựng đảng, trong đó có nghiệp vụ nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.

         --> Nắm vững nghiệp vụ mới có phương pháp đúng.

Tóm lại:

--> Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, chất lượng đảng viên phải tiến hành đồng bộ nhiều giải pháp, thiếu một trong các giải pháp nêu trên thực hiện sẽ kém hiệu quả./.

Tác giả bài viết: Phạm Mạnh Cường -Bí thư Chi bộ Đào tạo

Nguồn tin: TRƯỜNG TH KINH TẾ - KỸ THUẬT BẠC LIÊU

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: chất lượng
Comment addGửi bình luận của bạn
Mã chống spamThay mới

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Tiện ích

Tốt nghiệp

Tuyển sinh

Thời khóa biểu

Tra điểm

Văn bản

Tài liệu

Thông tin học sinh

Albums ảnh

Đang truy cậpĐang truy cập : 4


Hôm nayHôm nay : 819

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 108023

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 2974370

Trang liên kết

ban do bac lieu
bo giao duc
DU LICH BAC LIEU
SO GIAO DUC BAC LIEU
http://www.baclieu.gov.vn