01:51 ICT Thứ tư, 28/01/2015

Trang nhất » Tin Tức » Hoạt động Đảng Bộ

Báo cáo sơ kết công tác Đảng quý I và chương trình công tác Đảng quý II năm 2011

Chủ nhật - 17/04/2011 10:11
Báo cáo sơ kết công tác Đảng quý I và chương trình công tác Đảng quý II năm 2011.

 

ĐẢNG ỦY KHỐI CÁC CQ TỈNH BẠC LIÊU

ĐẢNG BỘ TRƯỜNG TH KINH TẾ – KỸ THUẬT

*

Số:…./BC-ĐBKTKT

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Bạc Liêu, ngày  04  tháng 4 năm 2011

 

BÁO CÁO

SƠ KẾT CÔNG TÁC ĐẢNG QUÝ I

VÀ CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC ĐẢNG QUÝ II, NĂM 2011.

----------------

A. BÁO CÁO SƠ KẾT CÔNG TÁC ĐẢNG QUÝ I,  NĂM 2011.

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH

Trên cơ sở quán triệt các Nghị quyết của Trung ương Đảng; Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, Nghị quyết Đại hội Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh lần thứ IV, các chuyên đề tư tưởng Hồ Chí Minh. Đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, quán triệt tốt tinh thần Chỉ thị số 40 - CT/TW của Ban Bí thư về xây dựng nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục và thực hiện chương trình công tác của Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Bạc Liêu, chương trình hành động của ngành Giáo dục - Đào tạo, chương trình công tác của Đảng bộ cơ sở nhà trường. Với các Nghị quyết và chương trình công tác nêu trên; Đảng bộ cơ sở trường TH Kinh tế - Kỹ thuật Bạc Liêu báo cáo sơkết công tác Đảng qúy I và xây dựng chương trình công tác Đảng quý II, năm 2011 như sau:

 1. Về thuận lợi

Ngay từ đầu năm 2011 được sự quan tâm lãnh đạo và chỉ đạo của Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh, sự chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo, sự phối hợp hỗ trợ của các Ngành, Đoàn thể trong tỉnh.

Đảng bộ nhà trường có một khối đoàn kết nhất trí cao, luôn nỗ lực phấn đấu quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ đề ra.

Đội ngũ cán bộ, đảng viên đều ở các vị trí chủ chốt, trẻ nhiệt tình với công tác. Đây là yếu tố rất cơ bản trong việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của nhà trường.

Đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên được tăng thêm về số lượng mạnh về chất lượng, năng lực công tác giảng dạy và công tác quản lý không ngừng được củng cố về mọi mặt, tích cực đổi mới nội dung và giảng dạy theo hướng “Giảm lý thuyết trên lớp, tăng thời gian tự học tự nghiên cứu”.

Qua đó, từng bước khẳng định năng lực và hiệu quả đào tạo của nhà trường trong đó Đảng bộ và đảng viên làm tốt vai trò hạt nhân lãnh đạo và điều hành trong quá trình thực hiện.

2. Về khó khăn

Tất cả những thuận lợi trên cùng với những thành tích đạt được và những kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo quản lý điều hành. Song Đảng bộ nhà trường còn gặp số ít khó khăn cần phải cố gắng vượt qua:

- Hầu hết cán bộ, đảng viên đều ở các vị trí công tác khác nhau, có một số đồng chí tham gia học tập để nâng cao trình độ nghiệp vụ chuyên môn và năng lực công tác, do vậy khả năng gánh vác công việc cùng với Đảng bộ của từng đồng chí cũng thể hiện chưa được nhiều.

- Cơ sở vật chất có được cải thiện nhưng vẫn còn thiếu, chưa đồng bộ và kịp thời, phòng học, trang thiết bị, dụng cụ thí nghiệm, thực hành còn hạn chế. Các dự án xây dựng, mở rộng và nâng cấp trường, xây dựng mới Trại thực nghiệm, công tác bồi hoàn giải tỏa đã được triển khai nhưng vẫn còn chậm.

- Về quy mô đào tạo tại chỗ cũng như liên kết đào tạo ngày càng phát triển nhưng đội ngũ giáo viên chưa đồng bộ, nhà trường phải thỉnh giảng thêm giáo viên bên ngoài làm ảnh hưởng không nhỏ đến việc thực hiện nhiệm vụ cũng như kế hoạch giảng dạy chung.

- Vấn đề về đạo đức lối sống, đối với cán bộ, đảng viên được đảm bảo tốt. Tuy nhiên đối với học sinh vẫn còn số ít học sinh chưa thực hiện đúng theo nội quy, quy chế nhà trường. Ngoài ra những mặt trái của cơ chế thị trường cũng tác động không nhỏ đến nhận thức lối sống và động cơ học tập của học sinh gây không ít khó khăn cho việc giáo dục toàn diện của nhà trường.

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG

1. Công tác chính trị - tư tưởng

Công tác này được Đảng bộ và Ban giám hiệu quan tâm sâu sắc, định kỳ các cuộc họp Ban thường vụ Đảng ủy hàng tháng đều định hướng cho các Chi bộ trực thuộc sinh hoạt các chuyên đề về tư tưởng Hồ Chí Minh cũng như đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và chỉ thị của Ban Bí thư về xây dựng nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục.

Tích cực tuyên truyền và thực hiện tốt cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” thực hiện cuộc vận động “Hai không” với 04 nội dung do Bộ Giáo dục và Đào tạo phát động; Quán triệt và thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương về một số nhiệm vụ, giải pháp lớn nhằm tiếp tục thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XI của Đảng; “Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chiến lược cán bộ từ nay đến năm 2020”.

Đảng ủy kết hợp với trung tâm thông tin công tác tư tưởng – Ban tuyên giáo tỉnh ủy Bạc Liêu mở lớp bồi dưỡng chuyên đề “Giáo dục chủ nghĩa yêu nước Việt Nam” đợt 1 cho hơn 400 học sinh tham dự, nhằm tăng cường công tác giáo dục truyền thống cách mạng, tinh thần yêu nước, yêu quê hương cho thế hệ trẻ trong giai đoạn hiện nay.

Qua học tập nghiên cứu và sinh hoạt các chuyên đề về cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”,“Giáo dục chủ nghĩa yêu nước Việt Nam”,nhận thức tư tưởng của cán bộ - giáo viên - nhân viên và học sinh ngày càng sâu sắc, vững vàng hơn, tính năng động, chủ động, sáng tạo và tinh thần trách nhiệm của cán bộ - giáo viên - nhân viên và học sinh được nâng lên khá rõ nét.

Trên cơ sở đó đã góp phần xây dựng nội bộ Đảng có những chuyển biến tích cực trong đấu tranh xây dựng nội bộ, thực hiện kỷ cương nền nếp trường học được củng cố có tác dụng tốt đến việc hoàn thành nhiệm vụ các mục tiêu đã đề ra.

2. Công tác tổ chức cán bộ, đảng viên

2.1.Công tác tổ chức cán bộ

 Công tác tổ chức cán bộ, tương đối phù hợp với trình độ chuyên môn theo yêu cầu sắp xếp bộ máy nhà trường, Đảng bộ chú ý quan tâm xây dựng phát triển đội ngũ cán bộ trẻ có năng lực, tác phong và đạo đức tốt để bổ sung vào vị trí lãnh đạo theo yêu cầu nhiệm vụ của nhà trường. Đảng bộ đã chỉ đạo công tác quy hoạch và đào tạo cán bộ giai đoạn 2010 - 2015 và định hướng đến năm 2020 theo tinh thần của nghị quyết Trung ương 9 (khóa X) và hướng dẫn của Ban tổ chức Tỉnh ủy, Sở Nội vụ, Sở Giáo dục - Đào tạo, điều chỉnh, bổ sung danh sách quy hoạch cán bộ quản lý nhà trường 05 đ/c trong đó có 03 đ/c bổ sung vào giai đoạn 2010 – 2015. Chuyển 10 giáo viên hợp đồng vào biên chế, điều động 01 cán bộ, bổ nhiệm 04 cán bộ (trong đó 01 phó phòng, 02 phó khoa, 01 phó trại thực nghiệm).

2.2. Công tác đảng viên

Công tác quản lý đảng viên được quan tâm hơn, thường xuyên theo dõi, giúp đỡ những đảng viên kém năng động. Đồng thời tạo điều kiện có kế hoạch đào tạo bồi dưỡng kịp thời. Trong quý I, năm 2011 tổng số đảng viên: 33 đ/c trong đó có 12 nữ, chính thức 29 đ/c.

Thực hiện tốt kế hoạch số 23 KH/ĐUK ngày 01 tháng 12 năm 2003 của Ban thường vụ Đảng ủy khối về việc đưa đảng viên đang công tác về giữ mối liên hệ và gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú.

Đảm bảo sinh hoạt Đảng bộ, chi bộ định kỳ đúng nội dung và chất lượng, thường xuyên giới thiệu, góp ý tựphê bìnhvà phê bìnhđối với các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ, gắn kết với việc phân tích đánh giá chất lượng đảng viên theo hướng dẫn của Đảng ủy cấp trên.

3. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ

 Đảng ủy lãnh đạovới chính quyền kết hợp cùngcácđoàn thể tăng cường theo dõi phát hiện những diễn biến lệch lạc về tư tưởng, hành vi, thái độ của cán bộ, đảng viên và quần chúng để kịp thời uốn nắn, xử lý chấn chỉnh.

Thẩm tra hồ sơ lý lịch của các đối tượng chuẩn bị kết nạp Đảng trước khi trình lên Đảng ủy cấp trên theo đúng nguyên tắc điều lệ Đảng quy định, giải quyết kịp thời những mâu thuẩn phát sinh trong nội bộ nhà trường, bảo vệ nội bộ luôn được trong sạch vững mạnh.

Kiên quyết đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, bè phái gây chia rẽ làm mất đoàn kết nội bộ Đảng và trong cơ quan.

Kiểm tra kỷ cương - kỷ luật trong Đảng, chống tư tưởng an phận, tránh né đụng chạm kiên quyết đấu tranh xử lý những sai phạm, những biểu hiện bất phục tùng tổ chức - kỷ luật của Cán bộ đảng viên và quần chúng.

4. Công tác kiểm tra, giám sát

 Từ đầu năm đến nay công tác kiểm tra, giám sát hoạt động được thường xuyên theo đúng chương trình kế hoạch định kỳ, kiểm tra giám sát việc chấp hành Chỉ thị, Nghị quyết, chủ trương chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước, kiểm tra chấp hành điều lệ Đảng, nghị quyết của Đảng bộ và các điều đảng viên không được làm, thẩm tra và rà soát nắm rõ tình hình lý lịch và lịch sử bản thân của từng cán bộ, đảng viên, nhân viên, sàng lọc hồ sơ phân loại cán bộ để quản lý phân công cán bộ cho phù hợp với trình độ chuyên môn, sở trường công tác.

5. Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ đào tạo (công tác chuyên môn)

Đảng bộ coi đây là công tác trọng tâm không ngừng nỗ lực phấn đấu vượt qua những khó khăn về đội ngũ giáo viên, về cơ sở vật chất trang thiết bị - kỹ thuật để đa dạng hoá các loại hình đào tạo.

Phối hợp với các Chi bộ trong Đảng bộ và chính quyền thực hiện các chủ trương, nhiệm vụ mục tiêu của công tác đào tạo phù hợp với hình thức đa dạng (Đào tạo toàn diện về chính trị tư tưởng, kỹ thuật nghiệp vụ chuyên môn, thể chất) tổ chức tốt khâu thực hành thực tập, thường xuyên bám sát thực tiễn, coi trọng công tác nghiên cứu và đúc kết kinh nghiệm thực tiễn từng bước hoàn thiện,xây dựng và công bố chuẩn đầu ra của nhà trường, từng bước thực hiện lộ trình đảm bảo thực hiện chuẩn đầu ra đối với xã hội,thường xuyên đổi mới nội dung và phương pháp giảng dạy, theo hướng giảm lý thuyết trên lớp, tăng thời gian tự học tự nghiên cứu.

Xuất phát từ nhu cầu đào tạo của xã hội và các ngành, địa phương trong tỉnh cũng như các tỉnh lân cận nhà trường đã không ngừng mở rộng quy mô đào tạo, góp phần đáp ứng kịp thời nhu cầu bức xúc nguồn nhân lực cho sự phát triển Kinh tế - Xã hội của tỉnh nhà.

Kết quả đạt được thể hiện sự phấn đấu nỗ lực của tập thể Đảng bộ, Ban giám hiệu và tập thể cán bộ giáo viên nhà trường trong công tác đào tạo.

6. Công tác Đoàn thể

Đảng ủy lãnh đạo Đoàn thể tiếp tục thực hiện Nghị quyết của Đảng bộ đối với công tác Đoàn thể đi sâu vào 03 mặt công tác: Tư tưởng - Chính trị, xây dựng tổ chức và thực hiện các phong trào hành động có hiệu quả.

6.1. Công Đoàn cơ sở

Thường xuyên bồi dưỡng nâng cao nhận thức, chủ trương chính sách nghị quyết của Đảng và pháp luật nhà nước nhằm nâng cao quan điểm lập trường của giai cấp công nhân trong tình hình mới. Đồng thời vận động Công đoàn viên thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của nhà trường.

Thực hiện tốt các phong trào thi đua “Dạy tốt - học tốt” gắn với chương trình hành động của chính quyền đảm bảo nâng cao chất lượng hoạt động dạy học, chất lượng giáo dục đào tạo của nhà trường. Tập trung tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền giáo dục, nêu gương người tốt việc tốt, nhằm hướng đến mục tiêu không ngừng trau dồi phẩm chất đạo đức nhà giáo chuyên môn nghiệp vụ xứng đáng là tấm gương sáng cho các thế hệ học trò, xứng đáng với sự tôn vinh của xã hội.

- Thực hiện tốt cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, cuộc vận động “Hai không” với 04 nội dung, chỉ thị số 3399/CT-BGD&ĐT ngày 16/08/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ của toàn ngành trong năm học 2010 - 2011.

6.2. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

Được sự quan tâm chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy, Đoàn cấp trên đã tạo điều kiện cho BCH Đoàn trường cùng đoàn viên thanh niên không ngừng nâng cao nhận thức chính trị, tư tưởng, đẩy mạnh các mặt hoạt động phong trào, thi đua học tập, rèn luyện, trau dồi đạo đức để chuẩn bị hành trang lập thân, lập nghiệp vững bước tiến lên trong sự nghiệp đổi mới của đất nước, hoạt động của Đoàn thanh niên bằng nhiều hình thức với nội dung đa dạng phong phú, thu hút nhiều đoàn viên thanh niên tham gia hoạt động.

Đoàn Trường thực hiện tốt chủ trương, nghị quyết của Đảng ủy, của Đoàn cấp trên, qua quá trình hoạt động đạt được một số kết quả:

+ Phối hợp tổ chức lớp học bồi dưỡng chuyên đề “Giáo dục chủ nghĩa yêu nước Việt Nam” cho hơn 400 đoàn viên- thanh niên học tập.

+ Tổ chức Lớp cảm tình đoàn cho 63Thanh niên ưu tú.

  + 150 Đoàn viên đạt thành tích tốt trong phong trào hiến máu nhânđạo.

  + Tham gia hưởng ứng tốt phong trào “xanh – sạch – đẹp” do Tỉnh Đoàn phát động với 30 lượt học sinh tham dự.

7. Những kinh nghiệm được rút ra

Toàn thể Đảng bộ, đến cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh được học tập rèn luyện thực tiễn, vững vàng kiên định với mục tiêu, lý tưởng xã hội chủ nghĩa, tin tưởng vào chủ trương đổi mớiđất nước do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo, tập thể đoàn kết gắn bó một lòng yên tâm phục vụ công tác và có ý chí thống nhất xây dựng nhà trường không ngừng phát triển.

Hàng tháng Đảng uỷ có kế hoạch chương trình họp Đảng bộ, chi bộ cụ thể chi tiết, thực hiện tốt các chế độ thông tin báo cáo đúng định kỳ và những ý kiến đề xuất về Đảng uỷ cấp trên.

Tập thể Đảng bộ luôn giữ vững sự đoàn kết nhất trí trong Đảng, mối quan hệ giữa các Chi bộ, Chính quyền và 02 Đoàn thể là một khối thống nhất; giải quyết kịp thời những tiêu cực phát sinh trong nội bộ nhà trường làm cho Đảng bộ thật sự trong sạch vững mạnh, ngang tầm với nhiệm vụ.

B. CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC ĐẢNG QUÝ II, NĂM 2011

Trên cơ sở quán triệt Nghị quyết Đại hội tỉnh Đảng bộ lần thứ XIV, Đại hội Đảng bộ khối các cơ quan Tỉnh lần thứ IV, Đại hộiĐảng bộ cơ sở Trường TH Kinh tế - Kỹ thuật Bạc Liêu khoá X, nhiệm kỳ 2010 – 2015.

Trong bối cảnh đó, Đảng bộ nhà trường tiếp tục phát huy những kết quả đạt được của quý I, nhanh chóng khắc phục những yếu kém tồn tại, nỗ lực vượt qua những khó khăn thách thức.Đồng thời xác định phương hướng nhiệm vụ chủ yếu cần tập trung thực hiện trong quý II, năm 2011 như sau:

  1. CÔNG TÁC GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ TƯ TƯỞNG

- Đảng bộ thường xuyên chăm lo giáo dục, chủ nghĩa Mác-Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cho cán bộ, Đảng viên, nhân viên và học sinh, đổi mới phương pháp giáo dục chính trị, tư tưởng cho phù hợp với từng đối tượng. Qua học tập phải tạo được sự chuyển biến rõ nét về nhận thức, quan điểm, đạo đức, lối sống và  phẩm chất nghề nghiệp đối với các hoạt động thực tiễn trong công tác, giảng dạy và học tập.

- Đảng bộ lãnh đạo Chính quyền và 02 Đoàn thể tăng cường theo dõi diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên, nhân viên và học sinh để lãnh đạo có biện pháp giải quyết kịp thời, làm hạt nhân chính trị, giữ gìn đoàn kết, thống nhất về tư tưởng và hành động, nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật để hoàn thành nhiệm vụ được giao, nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng đối với âm mưu “Diễn biến hoà bình” của các thế lực thù địch.

- Phối hợp với cơ quan và các Đoàn thể tổ chức các hoạt động thiết thực chào mừng, kỷ niệm các ngày lễ lớn, chú trọng giáo dục lịch sử hào hùng của dân tộc, truyền thống cách mạng vẻ vang của Đảng, phẩm chất đạo đức trong sáng của Bác Hồ cho đảng viên, cán bộ, nhân viên và học sinh học tập noi theo.

- Thực hiện kế hoạch tổ chức về nguồn cho toàn thể đảng viên Đảng bộ tại Phú Quốc – Kiên Giang.

II. CÔNG TÁC TỔ CHỨC CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN

 1. Công tác tổ chức cán bộ

- Thường xuyên kiện toàn tổ chức và nâng cao chất lượng đảng viên, chất lượng sinh hoạt Đảng bộ. Thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, chống tư tưởng cục bộ, cá nhân, bè phái và các hiện tượng tiêu cực khác và tiếp tục thực hiện Nghị quyết TW6 (lần 2) khoá VIII (về xây dựng chỉnh đốn Đảng).

- Thực hiện chỉ thị số 10 – CT/TW của Bộ chính trị (Khoá IX) tiếp tục đẩy mạnh việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, theo tinh thần chỉ thị 30 của Bộ chính trị (khoá VIII).

- Tập trung xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, phấn đấu 6 tháng đầu năm 2011 có 100% đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ để đảm bảo vai trò là hạt nhân lãnh đạo chính trị đối với đơn vị.

- Đảng bộ lãnh đạo chính quyền, các Đoàn thể nghiên cứu học tập quán triệt, nắm vững quan điểm, giải pháp về công tác cán bộ để chủ động đánh giá, quy hoạch, đào tạo đội ngũ cán bộ kế thừa. Thực hiện tốt kết luận hội nghị Trung ương 6 (khoá IX) về tiếp tục thực hiện nghị quyết TW3 (khoá VII); Nghị quyết TW9 (khoá X) về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chiến lược cán bộ từ nay đến năm 2020.

2. Công tác Đảng viên

- Đi đôi với công tác cán bộ; Đảng bộ tăng cường xây dựng nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên về mọi mặt, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao, nhất là thực hiện nghiêm Quy định 54 QĐ/TW của Bộ chính trị (khóa VIII) về chế độ học tập lý luận chính trị trong Đảng.

- Tiếp tục thực hiện kế hoạch số 23 KH/ĐUK ngày 01 tháng 12 năm 2003 của Ban thường vụ Đảng ủy khối về việc đưa đảng viên đang công tác giữ mối liên hệ và gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú.

- Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 03 Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

- Từng Đảng viên phải phát huy tích cực vai trò lãnh đạo thực hiện công tác xây dựng Đảng, ra sức, học tập rèn luyện không ngừng để nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ và năng lực thực tiễn, chủ động xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước đạt hiệu quả, nhằm hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ. Theo đúng quy định số 57-QĐ/TW ngày 03 tháng 05 năm 2007 của Bộ Chính trị về công tác bảo vệ chính trị nội bộ, công tác rà soát, thẩm tra, xác minh, làm rõ quan hệ lịch sử chính trị và chính trị hiện nay của bản thân và gia đình cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ trong diện quy hoạch.Đảng bộ chủ động xác định chỉ tiêu phấn đấu phát triển đảng viên mới trong 6 tháng đầu năm 2011 từ 01 đến 02 đảng viên; đặc biệt quan tâm đối với giáo viêntrẻ, cán bộcó trình độ sau đại học.

- Đảng bộ chỉ đạo công tác đánh giá, xếp loại chất lượng chi bộ, Đảng bộ trong sạch vững mạnh, kết hợp với việc phân tích chất lượng đảng viên, tự phê bình và phê bình 6 tháng đầu năm 2011.

III. Công tác bo vệ chính trni b

- Đối với Đảng bộ và từng cán bộ đảng viên cần phải nhận thức đầy đủ vị trí tầm quan trọng của công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong tình hình hiện nay, phải quán triệt và thực hiện tốt quy định số 57-QĐ/TW ngày 03 tháng 05 năm 2007 của Bộ Chính trị, quy định một số vấn đề về công tác bảo vệ chính trị nội bộ, để kịp thời ngăn chặn có hiệu quả âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch về mọi mặt. Cần tiếp tục tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ, xây dựng nội bộ tốt để đủ sức hoàn thành nhiệm vụ, từng đảng viên tích cực tham mưu tốt cho Đảng uỷ về công tác bảo vệ chính trị nội bộ.

- Thường xuyên tăng cường giáo dục cán bộ, đảng viên, nhân viên và học sinh có ý thức bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền, bảo vệ tài sản và bí mật của cơ quan, phát hiện và kịp thời báo cáo những hành vi, hoạt động có âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch.

IV. CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT

- Công tác kiểm tra, giám sát phải kết hợp thường xuyên với Đảng ủy và các bộ phận có liên quan để kịp thời nắm bắt những thông tin, thường xuyên kiểm tra việc thực hiện và chấp hành các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, thực hiện nhiệm vụ chính trị và giữ gìn phẩm chất, đạo đức cách mạng của người đảng viên, để góp phần xây dựng đội ngũ đảng viên và tổ chức Đảng thật sự trong sạch, vững mạnh.

- Tiếp tục phát huy nâng cao vai trò, chức năng và hiệu quả hoạt động của công tác kiểm tra để không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động, có kế hoạch chủ động kiểm tra, ngăn ngừa, kịp thời phát hiện các biểu hiện tiêu cực, vụ việc vi phạm và xử lý nghiêm minh.

- Kiểm tra và thẩm định chặt chẽ việc đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở Đảng của 3 chi bộ và Đảng bộ nhà trường được đảm bảo dân chủ, khách quan, công khai, theo tinh thần công văn hướng dẫn số 05- HD/CT ngày 17/11/2008 của Ban tổ chức Tỉnh Uy về việc hướng dẫn đánh giá chất tổ chức cơ sở Đảng.

- Kiểm tra tình hình thực hiện công tác văn thư, lưu trữ và thực hiện đề án đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, chất lượng đảng viên tại các chi bộ trực thuộc, kiểm tra các loại hồ sơ như: hồ sơ nguyên tắc, hồ sơ công việc, hồ sơ họp chi bộ, hồ sơ quản lý đảng viên, sổ theo dõi và rèn luyện đảng viên và các loại hồ sơ như công văn đến, công văn đi.

V. LÃNH ĐẠO THỰC HIỆN NHIỆM VỤ ĐÀO TẠO (CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN)

- Đảng bộ coi đây là mặt công tác trọng tâm cần phải luôn nỗ lực phấn đấu. Do vậy mỗi cán bộ đảng viên phải nâng cao hơn nữa vai trò là hạt nhân lãnh đạo chính trị, tăng cường giáo dục tư tưởng, chính trị phẩm chất đạo đức lối sống và quản lý chặt chẽ cán bộ đảng viên, giáo viên, nhân viên nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm học 2010 – 2011 được đề ra.                                 

- Bồi dưỡng nâng cao trình độ nghiệp vụ chuyên môn cho cán bộ, giáo viên, nhân viên,nâng cao ý thức trách nhiệm,hiệu quảcông việcvà nền nếp trong các hoạt động chuyên môn.

- Tăng cường công tác quản lý học sinh, đánh giá kết quả học tập và rèn luyện của học sinh theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Bảo đảm khách quan, chính xác, công bằng.

-  Tiếp tục đổi mới phương pháp giảng dạy, học tập theo hướng giảm lý thuyết trên lớp, tăng thời gian tự học, tự nghiên cứu; tăng cường thực hành thực tập, tham quan thực tế. Phát huy tính tích cực chủ động sáng tạo của học sinh, gắn giảng dạy lý thuyết với thực hành thực tập và thực tiễn ở địa phương.

- Thực hiện sâu rộng và đẩy mạnh cuộc vận động “Dân chủ - kỷ cương - tình thương - trách nhiệm” trong đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh. Đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện của Đảng bộ trong các hoạt động của nhà trường.

- Tăng cường công tác giáo dục, nâng cao nhận thức về các chuẩn mực đạo đức và định hướng giá trị cuộc sống cho đảng viên - cán bộ - giáo viên - nhân viên và học sinh. Theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh.          

- Thực hiện tốt cuộc vận động “Mỗi Thầy giáo, Cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” và phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, nhà giáo trách nhiệm, học sinh tích cực”.

- Tập trung lãnh đạo công tác tuyển sinh năm 2011 đạt kế hoạch đã đề ra.

- Thực hiện đúng tiến độ kế hoạch năm học, chủ động công tác chỉ đạo thực tập, thi tay nghề và tổng kết năm học 2010-2011 đúng như kế hoạch đã đề ra.

- Đẩy mạnh tiến độ xây dựng và nâng cấp trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Bạc Liêu và đón nhận Huân chương lao động hạng nhất của tập thể nhà trường.  

VI. LÃNH ĐẠO CÔNG TÁC ĐOÀN THỂ

Xây dựng các tổ chức Đoàn thể thực sự vững mạnh, giáo dục cho Đoàn viên thấm nhuần tư tưởng, quan điểm, đường lối của Đảng. Chăm lo xây dựng lớp Đoàn viên ưu tú kế thừa cho Đảng.

1. Công đoàn cơ sở

Thường xuyên bồi dưỡng nâng cao nhận thức của Đoàn viên công đoàn về truyền thống giai cấp công nhân Việt Nam. Tham gia học tập quán triệt các chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Chính sách pháp luật của nhà nước, từ đó nâng cao quan điểm, lập trường, lý tưởng cách mạng, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục chính trị, tư tưởng trong đội ngũ công đoàn viên, thực hiện tốt các cuộc vận động lớn của Đảng và Nhà nước nhất là cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh“, cuộc vận động hai không 4 nội dung do Bộ Giáo dục và Đào tạo phát động;  thực hiện tốt các phong trào: “Dạy tốt - Học tốt”, phong trào “Giỏi việc nước - đảm việc nhà”; thực hiện “Dân chủ hoá trường học”, “Xã hội hoá giáo dục”, “Kế hoạch hoá gia đình”. Phấn đấu thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội công đoàn đã đề ra góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của nhà trường.

Thường xuyên chăm lo, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, chăm bồi giới thiệu quần chúng ưu tú cho Đảng, tạo điều kiện để Công đoàn tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, đấu tranh bảo vệ quyền lợi hợp pháp của công nhân lao động, quan tâm đời sống vật chất và tinh thần của người lao động.

Phát huy tinh thần đoàn kết, giúp đở lẫn nhau khắc phục khó khăn trong công tác và trong cuộc sống, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở.

2. Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh

Đảng bộ lãnh đạo Đoàn trường:

          - Tiếp tục đẩy mạnh giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và giáo dục pháp luật cho đoàn viên - thanh niên; ngăn chặn, phòng ngừa và đấu tranh phòng chống tệ nạn ma tuý, HIV và các TNXH khác; giữ gìn vệ sinh môi trường, thực hiện nếp sống văn hoá học đường … góp phần xây dựng môi trường giáo dục lành  mạnh. Đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục tư tưởng Hồ Chí Minh, bồi dưỡng lý luận chính trị, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, của Đoàn cho ĐVTN; nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng trước âm mưu “Diễn biến hoà bình” của các thế lực thù địch.

          - Tiếp tục duy trì và đẩy mạnh các phong trào đặc biệt là phong trào thi đua “học tập tốt - rèn luyện tốt”; “Thực học - thực nghiệp”. Phối hợp tổ chức thực hiện nhiều hoạt động ngoại khoá, các hoạt động tư vấn nhất là tư vấn về phương pháp học tập tốt, nghề nghiệp, tìm việc làm nhằm củng cố và nâng  cao khả năng thích ứng nghề nghiệp và cuộc sống cho ĐVTN.

          - Phát huy tính xung kích sáng tạo của tuổi trẻ, đẩy mạnh phong trào “Thanh niên tình nguyện” trên tất cả lĩnh vực, tạo được động lực mạnh mẽ phát triển lên tầm cao mới, gắn liền với việc đảm nhận các công trình phần việc thanh niên, tham gia tích cực các công tác xã hội. Tổ chức thực hiện tốt các công tác xã hội.

          - Tăng cường vai trò nòng cốt của Đoàn thanh niên, tích cực xây dựng tổ chức Hội LHTN Việt Nam vững mạnh, xây dựng Đảng và chính quyền; mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên; tiếp tục thực hiện tốt 02 cuộc vận động lớn của Đoàn là: “Xây dựng cơ sở đoàn vững mạnh” và “Đoàn viên phấn đấu trở thành Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam”, đặc biệt quan tâm đến công tác phát triển đối tượng cảm tình Đảng trong học sinh; đồng thời phối hợp thực hiện tốt các cuộc vận động lớn của Đảng và Nhà nước.

          VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Đảng ủyphải tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các hoạt động của nhà trường nhằm thực hiện đạt được những phương hướng, nhiệm vụ Đảng bộ đã đề ra.

Chính quyền, Công đoàn, Đoàn thanh niên, Chi bộ Đào tạo, Chi bộ Công tác học sinh, Chi bộ Hành chính - Quản trị tổ chức triển khai quán triệt phương hướng, nhiệm vụ của Đảng bộ quý II, năm 2011 cho tất cả cán bộ, đảng viên, giáo viên, nhân viên trong đơn vị mình; đồng thời xây dựng kế hoạch chương trình công tác đối với từng bộ phận cho phù hợp với tình hình, điều kiện thực tế của nhà trường.

 

 

 

 

Nơi nhận:

- Đảng ủy khối các CQ Tỉnh;

- 03 Chi bộ trực thuộc;

- Công đoàn và Đoàn thanh niên;

- Lưu ĐB.

TM/BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ                                                           BÍ THƯ

 

Tác giả bài viết: Đảng bộ Nhà trường

Nguồn tin: TRƯỜNG TH KINH TẾ - KỸ THUẬT BẠC LIÊU

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

 

Tiện ích

Tốt nghiệp

Tuyển sinh

Thời khóa biểu

Tra điểm

Văn bản

Tài liệu

Thông tin học sinh

Albums ảnh

Đang truy cậpĐang truy cập : 10


Hôm nayHôm nay : 197

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 99404

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 2965751

Trang liên kết

DU LICH BAC LIEU
SO GIAO DUC BAC LIEU
bo giao duc
http://www.baclieu.gov.vn
ban do bac lieu