20:09 ICT Chủ nhật, 01/02/2015

Trang nhất » Tin Tức » Hoạt động Đảng Bộ

Mẫu hướng dẫn chương trình hành động thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh "là đạo đức, là văn minh"

Thứ ba - 14/06/2011 06:27
Nhận thức được ý nghĩa tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ cHí Minh về xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh “ Là đạo đức, là văn minh”.
Mẫu hướng dẫn chương trình hành động thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh "là đạo đức, là văn minh"

Mẫu hướng dẫn chương trình hành động thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh "là đạo đức, là văn minh"

 Lưu ý: Các đồng chí vào mục văn bản để tải file về

 

ĐẢNG BỘ KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH BẠC LIÊU

ĐẢNG ỦY TRƯỜNG TH KINH TẾ - KỸ THUẬT

*

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Bạc Liêu, ngày…..tháng ….năm 2011

 

 

MẪU HƯỚNG DẪN CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG

THỰC HIỆN CUỘC VẬN ĐỘNG HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH XÂY DỰNG ĐẢNG TA THẬT SỰ TRONG SẠCH, VỮNG MẠNH “ LÀ ĐẠO ĐỨC, LÀ VĂN MINH”

 


 

Trình bày: Trần Công Chánh

Phần thứ nhất:

 VỀ NHẬN THỨC

 

Nhận thức được ý nghĩa tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ cHí Minh về xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh “ Là đạo đức, là văn minh”.

          - Khẳng định được:

      

          - Thấy được ý nghĩa tầm quan trọng đối với.

  • Công tác xây dựng Đảng
  • Học tập tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng

 

Phần thứ hai

NẮM VỮNG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

 

- Cách mạng cần phải có Đảng, phải có chủ nghĩa MácLêNin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng.

  - Muốn xây dựng Đảng là phải thực hiện tốt các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng.                        

 

 

Phần thứ ba

GIẢI PHÁP HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH VỀ XÂY DỰNG ĐẢNG TA THẬT SỰ TRONG SẠCH VỮNG MẠNH

          1. Giải pháp về nhận thức:

  1. Đối với bản thân:

          Phải tăng cường học tập, nghiên cứu về chủ nghĩa Mác-LêNin, về tư tưởng Hồ Chí Minh đối với công tác xây dựng Đảng. Trên cơ sở đó vận dụng vào quá trình lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng Đảng đối với chi bộ, Đảng bộ.

  1. Đối với vai trò Bí thư:

Tích cực tuyên truyền, tổ chức cho đảng viên, cấp ủy học tập quán triệt và vận dụng chủ nghĩa Mác-LêNin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào công tác xây dựng Đảng của các Chi bộ, Đảng bộ trong nhà trường.

          2. Kế hoạch thực hiện nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng bộ Nhà trường thật sự trong sạch vững mạnh “Là đạo đức, Là văn minh”.

          2.1. Cách mạng cần có Đảng, có chủ nghĩa vận dụng: Để thực hiện nhiệm vụ chính trị đối với đơn vị:

          - Xác định vai trò lãnh đạo của Đảng bộ là nhân tố quyết định đến thắng lợi.

          - Xác định vận dụng tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là nên tảng cho mọi quan điểm, chủ trương, xây dựng Nghị quyết trong lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động của đơn vị.

          - Yêu cầu về nhận thức, hành động đối với tất cả cán bộ, đảng viên, quần chúng trong toàn đơn vị phải xác định đúng đắn vai trò của Đảng bộ và tư tưởng Hồ Chí Minh đối với thắng lợi của việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, từ đó ra sức xây dựng Đảng bộ thật sự trong sạch, vững mạnh, ra sức “Học tập tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” về xây dựng Đảng đối với đơn vị.

          2.2. Muốn xây dựng Đảng phải thực hiện tốt các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng.

  1. Vận dụng:

- Để thực hiện tốt các nguyên tắc trong tổ chức và trong sinh hoạt Đảng đối với toàn Đảng bộ Nhà trường.

  1. Yêu cầu:

- Từng cấp ủy, toàn thể đảng viên phải nắm vững các nguyên tắc cơ bản trong tổ chức và sinh hoạt Đảng, để vận dụng tốt vào trong tổ chức và sinh hoạt Chi bộ, Đảng bộ.

  1. Giải pháp:

- Tăng cường công tác kiểm tra giám sát của Ủy ban kiểm tra Đảng ủy viên việc thực hiện các nguyên tắc trang tổ chức và sinh hoạt Đảng của các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ.

- Từng đồng chí trong cấp ủy được phân công trách nhiệm theo dõi, nắm bắt việc thực hiện các nguyên tắc trong tổ chức và sinh hoạt Đảng ở các Chi bộ.

- Đồng chí Bí thư cấp ủy chịu trách nhiệm trước Đảng bộ Nhà trường về việc thực hiện các nguyên tắc trong tổ chức, sinh hoạt Đảng đối với Chi bộ mình đang lãnh đạo.

- Trong sinh hoạt định kỳ của Chi bộ, thường xuyên trao đổi bàn bạc về nội dung các nguyên tắc trong tổ chức, sinh hoạt Đảng và tìm kiếm giải pháp vận dụng tốt các nguyên tắc trên trong sinh hoạt Đảng tại Chi bộ.

          3. Xây dựng chương trình tổ chức thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng bộ Nhà trường thật sự trong sạch vững mạnh “Là đạo đức, là văn minh”

          3.1. Tích cực học tập rèn luyện để không ngừng nâng cao phẩm chất trí tuệ đối với từng Đảng viên, từng cấp ủy viên.

          Xây dựng đội ngũ đảng viên ngang tầm với nhiệm vụ (về tầm nhìn trong lãnh đạo). Trên cơ sở đó đủ sức ban hành các chủ trương, nghị quyết để lãnh đạo toàn diện đơn vị.

          3.2. Đầu tư quan tâm đến công tác xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, xem đây là nhiệm vụ then chốt quyết định đến tất cả mọi thắng lợi của đơn vị.

          - Từng đảng viên và cấp ủy phải thường xuyên học tập nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn, nâng cao bản lĩnh chính trị trong lãnh đạo chỉ đạo.

          - Đặc biệt chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ Đảng viên từ khâu chăm bồi kết nạp đến khâu phân tích chất lượng đảng viên, quản lý đảng viên.

          - Có giải pháp ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống trong đảng viên (áp dụng thực hiện các tiêu chí về chuẩn mực đạo đức cán bộ đảng viên theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh).

          3.3. Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng bộ, các Chi bộ đối với Nhà trường

          - Đổi mới nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng ở các Chi bộ.

          - Tăng cường sự lãnh đạo của các Chi bộ trực thuộc đối với các phòng khoa thuộc phạm vi chuyên môn.

          - Chú trọng xây dựng phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo khoa học, không lạm dụng chức quyền, không bỏ trống phạm vi lãnh đạo.

          - Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng bộ đối với Công đoàn và Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh bằng các Nghị quyết lãnh đạo và chỉ đạo thường xuyên.

          3.4. Tăng cường xây dựng mối quan hệ giữa cấp ủy, đảng viên với toàn thể quần chúng trong đơn vị.

          - Đảng viên phải sâu sát đối với công việc và đời sống của quần chúng thuộc phạm vi lãnh đạo.

          - Từng cấp ủy phải nắm bắt và sâu sát công việc và đời sống lãnh đạo các phòng, khoa có quan hệ trong lãnh đạo, chỉ đạo.

          - Cấp ủy – Đảng viên kịp thời lắng nghe nắm bắt tâm tư nguyện vọng chính đáng từ quần chúng kịp tham mưu cấp ủy ra các quyết định lãnh đạo.

          3.5. Thường xuyên tự đổi mới, tự chỉnh đốn Đảng đối với các Chi bộ, Đảng bộ:

          - Tích cực đổi mới sinh hoạt Đảng.

          - Đổi mới công tác quản lý Đảng viên

          - Đổi mới nâng cao chất lượng hiệu quả tự phê bình, phê bình, phân tích chất lượng Đảng viên.

          - Tăng cường rèn luyện Đảng viên bằng chương trình hành động với công trình phần việc cụ thể, thiết thực – Nâng cao bản lĩnh chính trị và năng lực lãnh đạo đối với từng cấp ủy, đảng viên.

Tác giả bài viết: Trần Công Chánh - Bí Thư Đảng bộ , Hiệu Trưởng trường TH Kinh tế- Kỹ thuật Bạc Liêu

Nguồn tin: TRƯỜNG TH KINH TẾ - KỸ THUẬT BẠC LIÊU

Tổng số điểm của bài viết là: 20 trong 4 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: n/a
Comment addGửi bình luận của bạn
Mã chống spamThay mới

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Tiện ích

Tốt nghiệp

Tuyển sinh

Thời khóa biểu

Tra điểm

Văn bản

Tài liệu

Thông tin học sinh

Albums ảnh

Đang truy cậpĐang truy cập : 13

Máy chủ tìm kiếm : 11

Khách viếng thăm : 2


Hôm nayHôm nay : 2026

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 2026

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 2981159

Trang liên kết

SO GIAO DUC BAC LIEU
bo giao duc
DU LICH BAC LIEU
ban do bac lieu
http://www.baclieu.gov.vn