09:17 ICT Thứ hai, 26/01/2015

Trang nhất » Tin Tức » Thông báo

Thông báo Tập huấn Nghiệp vụ văn phòng và Văn thư - Lưu trữ

Thứ tư - 24/08/2011 07:43

 

 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẠC LIÊU

TRƯỜNG TH KINH TẾ - KỸ THUẬT

 


Số: 339/ TB-KTKT

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


          Bạc Liêu, ngày 09 tháng 08 năm 2011

 

 

 

 

 

 

 

THÔNG BÁO

V/v Tập huấn Nghiệp vụ văn phòng và Văn thư - Lưu trữ

 

 


 

          Trường Trung học Kinh tế - Kỹ thuật Bạc Liêu tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ văn phòng và văn thư - lưu trữcụ thể như sau:

I. Đối tượng tham dự và giảng viên lớp học

           Cán bộ, nhân viên đang làm công tác văn phòng và những người có nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ văn phòng và văn thư - lưu trữ.

          II. Nội dung tập huấn: (có chương trình chi tiết kèm theo)

          1. Nghiệp vụ văn phòng.

          2. Nghiệp vụ văn thư - lưu trữ.

          III. Thời gian, địa điểm học tập:

          1. Thời gian:

          1.1. Thời gian học: 6 ngày, học vào các ngày thứ năm, thứ sáu và thứ bẩy hàng tuần (tập trung học 2 đợt):

           Khai giảng học:

- Đợt 01 Vào lúc 07 giờ 30’ sáng ngày 15/9/2011 đến hết ngày 17/9/2011.

- Đợt 02: Vào lúc 07 giờ 30’ ngày 22/9/2011 đến hết ngày 24/9/2011.

          1.2. Thời gian tổng kết: Tổ chức bế giảng và phát giấy chứng nhận hoàn thành xong khóa học 14 giờ ngày 26/9/2011.

          2. Địa điểm: Tại trường TH Kinh tế - Kỹ thuật Bạc Liêu (Giảng đường 1)

          IV. Thủ tục nhập học:

          - Đăng ký tập huấn tại phòng Hành chính - Tổ chức Trường TH Kinh tế - Kỹ thật Bạc Liêu theo địa chỉsố 10, đường Cách Mạng, Khóm 10, Phường 1, TP. Bạc Liêu; số ĐT: 0781.3.822.589 - số fax: 07813822589, hoặc qua email: thktkt.baclieu@moet.edu.vn; chậm nhất đến ngày 12/9/2011.

- Nộp học phí 400.000 đồng (bốn trăm ngàn đồng) /học viên, 2 ảnh 3x4 (ghi rõ họ và tên năm sinh)

 

 

Nơi nhận:

-  Các Sở, Ban ngành; CT Điện lực;

- UBND, PGD Huyện-Thị;

- Các trường PTTH; TTGDTX;

- Lưu: VT, HS.

HIỆU TRƯỞNG

Lưu ý: Vào mục văn bản để tải các file kèm theo

 

PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM DỰ TẬP HUẤN

 

“ Bồi dưỡng nghiệp vụ văn phòng và văn thư – lưu trữ”

 

          Tên đơn vị:…………………………………………………………

          Địa chỉ:………………………………………………………………

          Điện thoại cơ quan:…………….Số Fax:……………………………

          Đơn vị xin đăng ký tham dự lớp tập huấn do Trường TH Kinh tế – Kỹ thuật tổ chức theo danh sách dưới đây:

 

 

STT

Họ và Tên

Sinh ngày

Chức vụ

Điện thoại liên hệ

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                    ……,ngày    tháng  năm 2011

                                                                           Đại diện cơ quan, đơn vị

                                                           

 

 

 

 

 

 

 

            Địa chỉ gửi phiếu đăng ký:  Phòng Hành chính - Tổ chức Trường TH Kinh tế - Kỹ thật Bạc Liêu theo địa chỉ số 10, đường Cách Mạng, Khóm 10, Phường 1, thành phố Bạc Liêu; số ĐT: 07813822.589 - số fax: 07813822.589; hoặc qua email: thktkt.baclieu@moet.edu.vn; chậm nhất đến ngày 12/9/2011.

 

 

 

 

TÊN ĐƠN VỊ

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


          ………, ngày   tháng  năm 2011

 

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ THAM DỰ TẬP HUẤN

Lớp nghiệp vụ văn phòng và văn thư - lưu trữ

 


 

         

 

STT

Họ và Tên

Sinh ngày

Quê quán

Chức vụ

Ghi chú

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THỦ TRƯỞNG ĐƠNVỊ

(Ký tên, đóng dấu)

 

 

Họ và Tên

 

 

 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẠC LIÊU

TRƯỜNG TH KINH TẾ - KỸ THUẬT

 


Số:      /CT-KTKT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 


        Bạc Liêu, ngày      tháng      năm 2011

 

CHƯƠNG TRÌNH

BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ HÀNH CHÍNH VĂN PHÒNG

VÀ VĂN THƯ - LƯU TRỮ

(60 tiết)

 

Chuyên đề I (Số tiết: 10)

MỘT SỐ NGHIỆP VỤ VĂN PHÒNG

I. TỔNG QUAN

            1. Khái niệm về VP và những vấn đề có liên quan đến công tác văn phòng.

            2. Chức năng của văn phòng và những nhiệm vụ chính của văn phòng.

II. KỸ THUẬT TỔ CHỨC CÔNG VIỆC VĂN PHÒNG

            1. Tổ chức lao động khoa học trong văn phòng.

            2. Xây dựng chương trình, kế hoạch công tác và qui chế làm việc.

            3.Tổ chức công tác thông tin báo cáo

            4. Tiếp khách và đãi khách.

            5. Tổ chức hội nghị và các cuộc họp.

            6. Tổ chức chuyến đi công tác cho lãnh đạo.

            7. Tổ chức nơi làm việc.

Chuyên đề II (Số tiết: 5)

GIAO TIẾP VÀ KỸ NĂNG GIAO TIẾP VĂN PHÒNG

            1. Những vấn đề chung về giao tiếp

            2. Cấu trúc của hoạt động giao tiếp.

3. Phương tiện giao tiếp.

4. Phong cách giao tiếp.

                  5. Các kỹ năng cơ bản trong giao tiếp văn phòng.

            6. Một số kỹ năng nghiệp vụ giao tiếp cụ thể.

            6.1. Giao tiếp qua điện thoại

            * Trường hợp nhận điện thoại.

            * Trường hợp gọi địện thoại.

            * Những vấn đề cần lưu ý khi tiếp chuyện qua điện thoại.

            7. Văn hóa giao tiếp của người Việt Nam và người nước ngoài

Chuyên đề III (Số tiết: 10)

NGHIỆP VỤ  SOẠN THẢO VĂN BẢN

 

I. Thể thức văn bản và kỹ thuật trình bày văn bản:

            Trình bày theo quy định mới nhất tại thông tư 01/TTLT-BNV ngày 19 tháng 01 năm 2011 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính.

II. Phương pháp soạn thảo số loại văn bản hành chính.

- Quyết định.

            - Quy chế.

            - Báo cáo.

            - Thông báo.

            - Tờ trình.

            - Công văn.

            - Một số văn bản hành chính khác.

 

Chuyên đề IV (Số tiết: 10)

QUẢN LÝ VĂN BẢN

I. QUẢN LÝ VĂN BẢN ĐI

            1. Khái niệm và những nguyên tắc chung

            1.1. Khái niệm văn bản đi

            1.2. Nguyên tắc chung đối với việc tổ chức, quản lý văn bản đi

            2. Nội dung nghiệp vụ tổ chức quản lý văn bản đi

            1. Trình văn bản đi

            2. Xem xét lại thể thức, ghi số, ghi ngày tháng

            3. Đóng dấu văn bản đi

            4. Đăng ký văn bản đi

            5. Chuyển giao văn bản đi

            6. Sắp xếp, bảo quản và phục vụ sử dụng bản lưu

II. TỔ CHỨC QUẢN LÝ VÀ GIẢI QUYẾT VĂN BẢN ĐẾN

            1. Khái niệm và những nguyên tắc chung

            1.1. Khái niệm

            1.2. Nguyên tắc chung

            2. Nội dung nghiệp vụ tổ chức quản lý và giải quyết văn bản đến

            1. Tiếp nhận văn bản đến

            2. Kiểm tra, phân loại, bóc bì, đóng dấu

            3. Đăng ký văn bản đến

            4. Trình văn bản đến

            5. Chuyển giao văn bản đến

            6. Giải quyết và theo dõi tiến độ giải quyết văn bản đến

            7. Sao văn bản đến

III. LẬP HỒ SƠ VÀ NỘP HỒ SƠ VÀO LƯU TRỮ CƠ QUAN

            1. Khái niệm, vị trí, tác dụng của việc lập hồ sơ

            1.1. Khái niệm

            1.2. Vị trí của lập hồ sơ

            1.3. Tác dụng của lập hồ sơ

            2. Phương pháp lập hồ sơ

            2.1. Lập Danh mục hồ sơ

            2.2. Lập Hồ sơ công việc

            2.3. Lập hồ sơ nguyên tắc

            3. Nộp lưu hồ sơ vào lưu trữ cơ quan

Chuyên đề V (Số tiết: 15)

CÁC NGHIỆP VỤ CỦA CÔNG TÁC LƯU TRỮ

I. THU THẬP VÀ BỔ SUNG TÀI LIỆU VÀO LƯU TRỮ

            1. Khái niệm.

            2. Xác định các nguồn thu thập, bổ sung tài liệu vào lưu trữ cơ quan.

            3. Thủ tục giao nộp tài liệu vào lưu trữ quốc gia.

II. PHÂN LOẠI TÀI LIỆU LƯU TRỮ

            1. Khái niệm, mục đích phân loại tài liệu lưu trữ

            2. Phân loại phông lưu trữ cơ quan.

III. XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ TÀI LIỆU

            1. Khái niệm

            2. Nguyên tắc xác định giá trị tài liệu

            3. Phương pháp xác định giá trị tài liệu

            4. Các tiêu chuẩn xác định giá trị tài liệu

IV. THỐNG KÊ VÀ KIỂM TRA TRONG LƯU TRỮ

            1. Thống kê trong lưu trữ

            1.1. Khái niệm

            1.2. Nội dung

            2. Kiểm tra trong lưu trữ

            2.1. Khái niệm

            2.2 Nội dung và phương pháp kiểm tra

V. CÔNG CỤ TRA CỨU TÀI LIỆU LƯU TRỮ

            1. Khái niệm, ý nghĩa của công cụ tra cứu tài liệu

            2. Các loại công cụ tra cứu

            2.1. Mục lục tài liệu bên trong hồ sơ

            2.2. Mục lục hồ sơ

            2.3. Các bộ thẻ tra tìm tài liệu lưu trữ

            2.4. Sách chỉ dẫn phông và sách chỉ dẫn kho lưu trữ

VI. CHỈNH LÝ TÀI LIỆU

            1. Khái niệm, mục đích

            2. Thực hiện chỉnh lý

            2.1. Phân loại tài liệu

            2.2. Khôi phục hồ sơ hoặc chỉnh sửa, hoàn thiện hồ sơ

            2.3. Biện mục phiếu tin

            2.4. Hệ thống hoá hồ sơ

            2.5. Biên mục hồ sơ

            2.6. Vệ sinh tài liệu

            2.7. Thống kê, kiểm tra tài liệu và làm thủ tục tiêu huỷ tài liệu hết giá trị

            2.8. Đánh số chính thức

            2.9. Xây dựng công cụ quản lý và tra tìm hồ sơ, tài liệu

VII. BẢO QUẢN TÀI LIỆU LƯU TRỮ

            1. Khái niệm, ý nghĩa

            2. Các phương pháp bảo quản tài liệu trong kho lưu trữ

            2.1. Phương án sắp xếp tài liệu trong kho lưu trữ

            2.2. Chế độ bảo quản tài liệu trong kho lưu trữ

VIII. TỔ CHỨC KHAI THÁC VÀ SỬ DỤNG TÀI LIỆU TRONG LƯU TRỮ

            1. Khái niệm, mục đích

            2. Các biện pháp tổ chức khai thác, sử dụng tài liệu lưu trữ

            2.1. Tổ chức sử dụng tài liệu lưu trữ tại phòng đọc

            2.2. Cho độc giả mượn tài liệu lưu trữ

            2.3. Thông báo, giới thiệu tài liệu lưu trữ

            2.4. Triển lãm tài liệu lưu trữ

            2.5. Công bố tài liệu lưu trữ

IX. ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG LƯU TRỮ

            1. Khái niệm, ý nghĩa

            2. Ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện các nghiệp vụ

Chuyên đề VI (Số tiết: 10)

MỘT SỐ NGHIỆP VỤ THỐNG KÊ

I. MỘT SỐ KHÁI NIỆM THƯỜNG DÙNG TRONG THỐNG KÊ

II. PHƯƠNG PHÁP TÍNH MỘT SỐ CHỈ TIÊU CƠ BẢN

            1. Mức độ của các hiện tượng KT- XH:

            1.1. Số tuyệt đối

            1.2. Số tương đối

            1.3. Số bình quân

            2. Biến động của các hiện tượng KT- XH.

            2.1. Các chỉ tiêu phân tích dãy số biến động theo thời gian

            2.2. Chỉ số

Hết

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Comment addGửi bình luận của bạn
Mã chống spamThay mới

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Tiện ích

Tốt nghiệp

Tuyển sinh

Thời khóa biểu

Tra điểm

Văn bản

Tài liệu

Thông tin học sinh

Albums ảnh

Đang truy cậpĐang truy cập : 2


Hôm nayHôm nay : 894

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 95578

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 2961925

Trang liên kết

DU LICH BAC LIEU
ban do bac lieu
http://www.baclieu.gov.vn
bo giao duc
SO GIAO DUC BAC LIEU