Các giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của BCH Đảng Bộ trường TH KT-KT Bạc Liêu

Tổ chức cơ sở Đảng là nền tảng của Đảng, là cầu nối giữa Đảng với nhân dân, có vị trí rất quan trọng trong hệ thống tổ chức của Đảng. Vì vậy phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo để nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng mà trước hết là của BCH, vì đó là đầu tàu, là guồng máy của tổ chức cơ sở Đảng, bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng trên tất cả các lĩnh vực hoạt động của Nhà trường
Các giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của BCH Đảng Bộ trường TH KT-KT Bạc Liêu

 

ĐẢNG ỦY KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH BẠC LIÊU

ĐẢNG BỘ TRƯỜNG TH KINH TẾ - KỸ THUẬT

*

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Bạc liêu, ngày 08 tháng 04 năm  2011

 

 

CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC LÃNH ĐẠO
VÀ SỨC CHIẾN ĐẤU CỦA BCH ĐẢNG BỘ TRƯỜNG
TH KINH TẾ - KỸ THUẬT BẠC LIÊU

          1. Đặt vấn đề:

          Tổ chức cơ sở Đảng là nền tảng của Đảng, là cầu nối giữa Đảng với nhân dân, có vị trí rất quan trọng trong hệ thống tổ chức của Đảng. Vì vậy phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo để nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng mà trước hết là của BCH, vì đó là đầu tàu, là guồng máy của tổ chức cơ sở Đảng, bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng trên tất cả các lĩnh vực hoạt động của Nhà trường.

          2. Mục tiêu:

          - Tập trung xây dựng củng cố nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của BCH Đảng bộ, tạo sự chuyển biến mạnh về chất lượng sinh hoạt BCH, phát huy tích cực vai trò, nhiệm vụ từng đồng chí UVBCH trong vai trò cá nhân tham gia cùng với tập thể BCH lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị đối với Nhà trường.

          - Tiếp tục kiện toàn, sắp xếp bộ máy BCH, thực hiện tốt quy chế hoạt động, chương trình làm việc toàn khóa và NQ phân công thực hiện nhiệm vụ đối với từng đồng chí UVBCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2010-2015.

          3. Nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu trong thời gian tới:

          - Tăng cường công tác giáo dục nâng cao nhận thức:

 • Về chính trị tư tưởng: tích cực rèn luyện bản lĩnh chính trị, xây dựng cho từng đồng chí trong BCH Đảng ủy phải giỏi về lý luận chính trị, có thực tiễn công tác Đảng, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có trí tuệ, có phẩm chất đạo đức, có tinh thần trách nhiệm, có ý thức tổ chức kỷ luật, thực sự tiên phong gương mẫu trong công tác và có đủ năng lực hoàn thành nhiệm vụ được giao.
 • Về đòn kết trong Đảng: tích cực xây dựng sự đoàn kết nhất trí trong cấp ủy , trên cơ sở thực hiện tốt đường lối chính sách, Nghị quyết của Đảng và tinh thần trách nhiệm, tình đồng chí, đồng nghiệp.

- Tiếp tục hoàn thiện quy chế hoạt động của BCH, chương trình công tác toàn khóa và kế hoạch công tác cá nhân thực hiện Nghị quyết phân công nhiệm vụ của từng đồng chí UVBCH Đảng bộ.

 • Từng đồng chí UVBCH thường xuyên theo dõi việc thực hiện nhiệm vụ được giao, tích cực chủ động nắm bắt tình hình, chủ động tham gia vào vai trò lãnh đạo, chỉ đạo chung của BCH.
 • Trên cơ sở nhiệm vụ được giao, hàng năm chủ động xây dựng kế hoạch công tác, tích cực nâng cao tinh thần trách nhiệm chủ động sáng tạo trong công tác, đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ.
 • Nắm vững quy chế hoạt động của BCH, phát huy tối đa vai trò cá nhân góp phần tích cực cùng BCH thực hiện tốt vai trò hạt nhân chính trị, lãnh đạo toàn diện đối với tất cả các hoạt động của Nhà trường.

- Tích cực tổ chức các hoạt động trao dồi chuyên môn, nghiệp vụ công tác Đảng cho từng đồng chí UV BCH.

 • Thường xuyên tiếp cận và nghiên cứu thực tiễn về công tác Đảng thông qua các hoạt động đi thực tế, tham quan học tập kinh nghiệm cho các đồng chí BCH.
 • Đẩy mạnh các hoạt động giao lưu kết nghĩa giữa Chi bộ - Đảng bộ với các tổ chức cơ sở Đảng trên địa bàn dân cư.
 • Tích cực tham gia các lớp tập huấn về công tác Đảng do Đảng bộ cấp trên tổ chức.
 • Đẩy mạnh các hoạt động tự học, tự nghiên cứu để không ngừng nâng cao nhận thức, lý luận chính trị, nắm vững quan điểm đường lối, chính sách, Nghị quyết của Đảng để vận dụng trong thực tiễn lãnh đạo, chỉ đạo của BCH.

- Tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng sinh hoạt BCH và chất lượng các cuộc họp, hội nghị BCH định kỳ và HN chuyên đề công tác Đảng.

 • Tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện đề án đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ, chất lượng Đảng viên, từng đồng chí trong BCH thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm của mình trong việc lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện đề án đối với Chi bộ và đối với từng Đảng viên thuộc Chi bộ mình đang sinh hoạt.
 • Từng đồng chí UV BCH Đảng bộ thực hiện tốt chế độ sinh hoạt Đảng với tư cách là Đảng viên đồng thời thể hiện rõ vai trò là đồng chí Đảng ủy của Đảng bộ trường.
 • Gương mẫu trong việc thực hiện tự phê bình, phê bình, phân tích chất lượng Đảng viên và thể hiện rõ vai trò một Đảng ủy viên trong việc xây dựng Chi bộ, Đảng bộ trong sạch vững mạnh.

- Tăng cường vai trò kiểm tra giám sát của từng đồng chí UVBCH Đảng bộ đối với tất cả các mặt công tác Đảng của Đảng bộ Nhà trường.

 • Từng đồng chí UV BCH nắm vững chức năng, nhiệm vụ của UBKT Đảng, tích cực tham gia với vai trò là cấp ủy góp phần cùng với UBKT Đảng hoàn thành nhiệm vụ theo tinh thần Nghị quyết đã đề ra.
 • Từng đồng chí cấp ủy đi sâu sát từng lĩnh vực công tác để có đầy đủ thông tin khách quan, tích cực phối hợp với UBKT làm tốt nhiệm vụ kiểm tra giám sát theo sự chỉ đạo của Đảng ủy.
 • Từng đồng chí UV BCH gương mẫu chấp hành và thực hiện nghiêm túc chương trình kế hoạch công tác kiểm tra giám sát của UBKT Đảng ủy và có trách nhiệm cùng với BCH trong việc lãnh đạo, chỉ đạo các hoạt động kiểm tra giám sát của UB kiểm tra.

T/M BAN CHẤP HÀNH

   BÍ THƯ

Trần Công Chánh

Tác giả bài viết: Trần Công Chánh - Bí Thư Đảng bộ trường TH Kinh tế- Kỹ thuật Bạc Liêu

Nguồn tin: TRƯỜNG TH KINH TẾ - KỸ THUẬT BẠC LIÊU