Sơ đồ tổ chức
+ Phòng Đào tạo;

+ Phòng Tổ chức cán bộ;

+ Phòng Hành chính - Quản trị;

+ Phòng Kế hoạch - Tài chính;
+ Phòng Công tác học sinh - sinh viên;

+ Khoa Khoa học cơ bản;

+ Khoa Kế toán – Quản trị kinh doanh;
+ Khoa Nông nghiệp – Thủy sản;

Trung tâm Ngoại ngữ – Tin học;
+ Trung tâm Thực nghiệm – Sản xuất.

 

;