Căn cứ tinh thần cuộc họp giao ban ngày 29/04/2020. Hiệu trưởng Trần Công Chánh – Chủ tọa cuộc họp kết luận một số nhiệm vụ trọng tâm công tác tuyển sinh và đào tạo như sau: Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ theo tinh thần Thông báo số 34/TB-CDKTKT, ngày 17 tháng 4 năm 2020 của Hiệu trưởng Trần Công Chánh kết luận chỉ đạo tại cuộc họp chuyên môn tháng 4/2020. Đồng thời, thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể:

1. Về công tác tuyển sinh

- Tăng cường phối hợp với các Sở ban ngành, chính quyền địa phương, các tổ chức, doanh nghiệp trong công tác tư vấn hướng nghiệp; tổ chức các khóa bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn, các kỹ năng cần thiết liên quan đến các ngành.

- Chú trọng tuyển sinh các ngành trọng điểm: Nuôi trồng thủy sản; Chế biến và bảo quản thủy sản; Chăn nuôi – thú y; Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống; Nghiệp vụ nhà hàng, khách sạn.

- Tăng cường tuyển sinh theo mô hình 9+ với đối tượng tốt nghiệp THCS để học liên thông lên trình độ cao đẳng.

- Xây dựng Đề án về công tác phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS và THPT vào học các trình độ giáo dục nghề nghiệp theo Quyết định số 522/QĐ-TTg, ngày 14 tháng 05 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2018 - 2025" (Giao nhiệm vụ cho đồng chí Phạm Mạnh Cường chủ trì).

- Tiếp tục phối hợp với doanh nghiệp và địa phương (Hòa Bình, Đông Hải, Giá Rai, Phước Long, Hồng Dân) tuyển sinh trình độ sơ cấp Kỹ thuật công nghệ nuôi tôm thẻ chân trắng.

- Tập trung tư vấn hướng nghiệp - tuyển sinh theo đặt hàng, nhu cầu đào tạo với tất cả các trình độ đạo tào từ tập huấn, bồi dưỡng đến sơ cấp, trung cấp, cao đẳng, đại học và tuyển sinh đào tạo liên thông giữa các trình độ trong giáo dục nghề nghiệp.

- Tư vấn hướng nghiệp, tuyển sinh đến trực tiếp từng gia đình phụ huynh học sinh để cung cấp đầy đủ thông tin đến phụ huynh học sinh. Tăng cường tuyển sinh đến các đối tượng bộ đội xuất ngũ, đối tượng thất nghiệp,...

- Tiếp tục liên kết đào tạo cấp chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản và tập trung đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp ngành Ngôn ngữ Anh trình độ cao đẳng.

2. Về công tác đào tạo, chuyên môn

- Về tiến độ chung kết thúc năm học 2019 - 2020 thực hiện theo thông báo số 34/TB-CĐKTKT ngày 17/4/2020 về Kết luận cuộc họp chuyên môn tháng 4/2020;

- Tiếp tục tổ chức giảng dạy trực tiếp (không giảm tải giờ dạy) đối với các lớp tại trường đảm bảo tiến độ đào tạo; Lịch học không bố trí dày đặt sáng chiều mà nên thực hiện xen kẻ.

- Thực hiện hoạt động dạy học trong tình hình sau dịch bệnh, việc tổ chức các lớp tại địa phương, tùy theo tình hình thực tế tại đơn vị có thể tổ chức giảng dạy trực tiếp hoặc tổ chức lớp học trực tuyến bằng các phần mềm đã tập huấn: Hangouts Meet, Google Classroom. Nhà giáo giảng dạy môn học trực tuyến bảo đảm sự tham gia học tập đầy đủ của học sinh, sinh viên; thực hiện lưu trữ hồ sơ, ghi chép hồ sơ, sổ sách đúng theo quy định. Thời gian giảng dạy trực tuyến (bao gồm cả trực tiếp và gián tiếp) được tính vào định mức giờ giảng của nhà giáo như lớp học truyền thống. Đối với khoa rà soát các môn học, mô đun thực hiện nội dung giảm tải có biên bản ghi nhận và biên tập thành hồ sơ lưu trữ.

- Triển khai xây dựng các chương trình đào tạo phục vụ tuyển sinh theo mô hình 9+ với đối tượng tốt nghiệp THCS để học liên thông lên trình độ cao đẳng.

- Tập trung xây dựng các chương trình đào tạo nghề dưới 3 tháng cho lao động nông thôn lĩnh vực phi nông nghiệp và nông nghiệp đáp ứng nhu cầu của tỉnh. (Giao nhiệm vụ cho đồng chí Phạm Mạnh Cường chủ trì với các khoa thực hiện).

TVUC