1. Tất cả các đơn vị tập trung cao điểm tình hình thực hiện văn bản pháp quy của Bộ, ngành về lĩnh vực GDNN nhất là khối chuyên môn, rà soát kỷ lưỡng các quy định thực hiện Luật GDNN, công tác pháp chế, cập nhật thường xuyên văn bản chỉ đạo của Tổng cục, bộ phận phụ trách pháp chế nghiên cứu đề xuất thực hiện báo cáo hàng tháng về công tác này (giao Thầy Phạm Mạnh Cường - PHT chủ trì họp chuyên môn phân công).

2. Các đơn vị đánh giá tiến độ thực hiện kế hoạch năm học 2019 - 2020 và tổ chức xây dựng cụ thể thời gian kế hoạch đơn vị mình trong năm 2020 như: Kế hoạch tuyển sinh giao Thầy Út Chính; kế hoạch đảm bảo chất lượng; công tác pháp chế, danh mục hồ sơ; danh mục đảm bảo chất lượng; danh mục hoàn thiện theo tinh thần Thông tư 28, giao Thầy Hiền; Thầy Quốc tham mưu cho Thầy Phạm Mạnh Cường chỉ đạo thực hiện, trong đó cần cụ thể hóa công tác tổ chức triển khai, đánh giá và quy kết trách nhiệm. 

3. Công tác tổng kết tuyển sinh năm 2019. Ban tư vấn chủ động tham mưu cho Ban giám hiệu mời các Trung tâm Giáo dục Thường xuyên - Hướng nghiệp, các doanh nghiệp, công ty, cơ quan thông tấn báo chí thường trú tại địa phương đến tham dự trao đổi nắm bắt thông tin về nhu cầu nhân lực người lao động, ngành nghề trọng điểm nhà trường cần đào tạo; liên hệ đăng ký làm việc với Ban Giám đốc sở Giáo dục khoa học và Công nghệ khởi động lại chủ trương phân luồng học sinh tại các trường THCS; THPT trong tỉnh.

4. Tổ chức phát động phong trào văn hóa học đường, văn hóa công sở theo tinh thần chỉ đạo của tỉnh, tiến hành xây dựng bảng biểu, bộ tiêu chí đánh giá phù hợp với điều kiện nhà trường, phát động thi đua lồng ghép với việc thực hiện NQ/TW4; TW6 khóa XII, Chỉ thị 12 của tỉnh. Công đoàn, đoàn thanh niên làm đầu mối phối hợp phát động trong toàn trường. 

5. Công tác tổ chức, cán bộ, rà soát lại hồ sơ lí lịch cá nhân thực hiện đúng quy trình bổ nhiệm lại chức danh Hiệu trưởng các phó Hiệu trưởng và trưởng, phó phòng, khoa; hoàn tất công tác đánh giá công chức, viên chức cuối năm 2019 báo cáo về Sở Nội vụ đúng thời gian quy định; đồng thời hoàn tất thủ tục thành lập hội đồng trường ra mắt đầu năm 2020 và thực hiện chính sách thu hút giáo viên các ngành trọng điểm còn thiếu, chủ động tham mưu cho sở Nội vụ tuyển dụng.

6. Phòng Kế hoạch - Tài chính tiếp tục tham mưu Ban giám hiệu xây dựng đề án tự chủ tài chính rà soát dứt điểm thanh quyết toán cuối năm đặc biệt công tác nợ tạm ứng cá nhân, nợ công vụ; đồng thời phối hợp Phòng Tổ chức - Hành chính thực hiện chính sách khen thưởng cuối năm, quan tâm thăm hỏi động viên đời sống cán bộ, giáo viên nhân viên trong toàn đơn vị.

7. Các đơn vị phối hợp thực hiện dứt điểm việc lập danh mục hồ sơ lưu trữ năm 2019 và lập DMHS năm 2020 giao phòng TC-HC tổng hợp tham mưu Hiệu trưởng ra quyết định ban hành danh mục hồ sơ lưu trữ chung.

8. Giao bộ phận quản trị website nhà trường thông báo các phòng, khoa trung tâm cung cấp thông tin hoạt động của đơn vị mình để kịp thời cho việc quảng bá thông tin hoạt động chung của trường.

9. Việc thực hiện Quyết định 2405/QĐ-UBND ngày 30/12/2019 về việc điều chỉnh  bổ sung Điều 4 của quy định về nguyên tắc ứng xử của cán bộ công chức, viên chức làm việc trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu ban hành kèm theo Quyết định 2183/QĐ-UBND ngày 01/12/2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Hiệu trưởng nhà trường thống nhất như sau: đối với cán bộ, nhân viên khối gián tiếp thực hiện giờ làm việc sáng từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 30; chiều từ 13 giờ đến 17 giờ 00; riêng đối với cán bộ, giáo viên không thay đổi thực hiện thời gian theo quy định của trường.

10. Các nhiệm vụ khác chủ tọa cuộc họp chỉ đạo trực tiếp các đơn vị, cá nhân có liên quan chủ động thời gian triển khai thực hiện theo từng mảng công tác. Riêng công tác chuyên môn chuẩn bị sơ kết học kỳ I, năm học 2019-2020 các đơn vị phối hợp thực hiện một cách nghiêm túc theo đúng tinh thần kế hoạch đã ban hành.

          Trên đây là ý kiến Kết luận chỉ đạo của Hiệu trưởng Trần Công Chánh về những nội dung công việc trọng tâm tại cuộc họp giao ban tháng 01/2020. Đề nghị các đơn vị chủ động phối hợp thực hiện và báo cáo kết quả thực hiện tại cuộc họp giao ban tháng 02/2020.

HQT