Sáng ngày 14/01/2020, Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Bạc Liêu tổ chức họp giới thiệu nhà giáo xét tặng danh hiệu NGND-NGƯT lần thứ 15 năm 2020

Thực hiện Công văn số 1521/SGDKHCN-TCHC ngày 31/12/2019 của Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ Bạc Liêu về việc triển khai xét tặng danh hiệu NGND-NGƯT lần thứ 15 năm 2020;

Căn cứ Công văn số 07/CĐKTKT-TCHC ngày 10/01/2020 của Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Bạc Liêu về việc xét tặng danh hiệu NGND- NGƯT lần thứ 15 năm 2020;

Nội dung cuộc họp: Căn cứ Nghị định số 27/2015/NĐ-CP ngày 10/3/2015 của Chính phủ Quy định về xét tặng danh hiệu “Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú”, (gọi tắt Nghị định số 27). Qua xem xét, đối chiếu điều kiện tiêu chuẩn theo quy định tại Điều 8 (đối với danh hiệu NGND) và Điều 9 (đối với danh hiệu NGƯT) Nghị định số 27, Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Bạc Liêu tổ chức họp nhằm đánh giá các điều kiện, tiêu chuẩn tất cả các nhà giáo trong nhà trường có đáp ứng được điều kiện, tiêu chuẩn tại  Nghị định số 27/2015/NĐ-CP hay không. Tiến tới thành lập Hội đồng   xét tặng danh hiệu NGND - NGƯT cấp trường lần thứ 15 năm 2020.

VVT