Việc tổ chức lớp bồi dưỡng Chính trị, chuyên môn hè năm 2020 nhằm giúp cho cán bộ, đảng viên, giáo viên, nhân viên nắm chắc, hiểu rõ những nội dung cơ bản và cốt lõi trong dự thảo văn kiện tại Đại hội XIII của Đảng; những vấn đề mới cần nhận thức đúng, sâu sắc trong đời sống chính trị - kinh tế - xã hội của Đất nước các vấn đề về chuyên. môn như năng lực cần có của giảng viên tư vấn khởi nghiệp; nghiên cứu khoa học; dạy học theo năng lực thực hiện Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, giáo viên, nhân viên nhà trường. Xây dựng bản lĩnh, niềm tin và năng lực nhà giáo để thực hiện tốt nhiệm vụ giáo dục, đào tạo trong giai đoạn hiện nay.

Lớp học diễn ra trong ba ngày từ 12-14/8/2020:

Chuyên đề 1: Năng lực cần của giảng viên khởi nghiệp; Tìm ý tưởng kinh doanh.

Chuyên đề 2: Những nội dung cơ bản và cốt lõi trong dự thảo văn kiện tại Đại hội XIII của Đảng; Tình hình thế giới và trong nước nổi bật trong sáu tháng đầu năm 2020.

Chuyên đề 3: Dạy học theo năng lực thực hiện.

Chuyên đề 4: Cách viết đề cương, báo cáo khoa học

Thành phần: Toàn thể cán bộ, đảng viên, giáo viên, nhân viên nhà trường phải tham dự.

Một số hình ảnh:

VVT