Nhóm lãnh đạo công tác tư tưởng, tổ chức cán bộ và đoàn thể

- Đồng chí Trần Công Chánh              - Bí thư        - Trưởng nhóm

- Đồng chí Trần Văn Út Chính            - UV BCH   - Thành viên

- Đồng chí Nguyễn Thị Kim Thi         - UV BCH   - Thành viên

* Lãnh đạo công tác tư tưởng.

- Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Trong đó, tập trung tuyên truyền kết quả Đại hội Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh Bạc Liêu lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025.

- Tiếp tục lồng ghép tuyên tuyền các ngày lễ, kỷ niệm thông qua sinh hoạt chi bộ như: 75 Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2020), Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945-02/9/2020).

- Tuyên truyền triển khai thực hiện Nghị quyết số 35 về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

- Tiếp tục tăng cường tuyên truyền thực hiện công tác phòng, chống Covid-19 trong tinh hình mới theo tinh thần Công văn số 23-CV/ĐUK, ngày 21/8/2020 của Đảng ủy khối các Cơ quan tỉnh Bạc Liêu.

- Tuyên truyền triển khai thực hiện Chỉ thị 42-CT/TW, ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai” thông qua sinh hoạt chi bộ và website của Đảng bộ.

- Tổ chức học tập, quán triệt và triển khai các văn bản Trung ương và Tỉnh ủy theo Công văn số 22-CV/ĐUK, ngày 21/8/2020 của Đảng ủy khối các Cơ quan tỉnh Bạc Liêu thông qua sinh hoạt chi bộ định kỳ và website của Đảng bộ.

- Lãnh đạo các chi bộ đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt chuyên đề quý III về học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chủ đề năm 2020.

- Tiếp tục chỉ đạo các chi bộ, cán bộ, đảng viên tích cực tham gia viết bài cho Bản tin Khoa học số 21 nhân kỷ niệm 75 Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2020), Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945-02/9/2020) và chào mừng năm học mới.

* Lãnh đạo công tác tổ chức, cán bộ.

- Tiếp tục lãnh đạo xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng để chuẩn hóa và nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo trên cơ sở đánh giá, xếp loại chuyên môn, nghiệp vụ nhà giáo theo Văn bản hợp nhất số 5161/VBHN-BLĐTBXH ngày 02/12/2019 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Lãnh đạo công tác tuyển dụng, xây dựng chính sách thu hút nhà giáo đối với ngành nghề trọng điểm của trường; đưa nhà giáo đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn chuyển đổi nghề nghiệp đáp ứng nhu cầu phát triển nghề nghiệp của trường.

- Rà soát, kiện toàn tổ chức bộ máy khoa Cơ bản, Luật và Nghiệp vụ, khoa Nông nghiệp - Thủy sản.

- Chuyển sinh hoạt đảng cho một số Đảng viên các chi bộ,

* Lãnh đạo các đoàn thể chính trị - xã hội.

- Lãnh đạo 2 đoàn thể xây dựng chương trình công tác thực hiện Nghị quyết chuyên đề của Đảng ủy về lãnh đạo Đoàn TNCS HCM và Công đoàn cơ sở nhà trường năm học 2020 - 2021.

- Lãnh đạo đoàn thanh niên tổ chức các hoạt động chào mừng năm học mới. Lãnh đạo Công đoàn phối hợp Chính quyền xây dựng kế hoạch tổ chức Hội nghị công chức, viên chức năm học 2020 - 2021.

* Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo một số mặt công tác:

- Đề cao vai trò, trách nhiệm cá nhân của từng đồng chí cấp ủy, lãnh đạo đơn vị, chịu trách nhiệm về công tác tư tưởng, chính trị, công tác cán bộ.

- Nâng cao bản lĩnh chính trị đối với từng đống chí cấp ủy, lãnh đạo đơn vị trước những diễn biến, bất ổn về nhận thức, tư tưởng trong nội bộ.

- Đủ khả năng, năng lực định hướng nhận thức, tư tưởng đối với tập thể, nhất là đối với những cá nhân tích cực.

- Đấu tranh đẩy lùi mọi luận điệu tiêu cực tạo dư luận xấu trong nội bộ. Kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý những cá nhân có ý đồ  chống phá tập thể.

- Kiên định, kiên trì với mục tiêu lý tưởng xây dựng nhà trường phát triển, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi mọi biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ, nhất là trong đội ngũ cán bộ chủ chốt.

- Tiếp tục củng cố niềm tin trong tập thể lãnh đạo, cán bộ chủ chốt, kết hợp đấu tranh tự phê bình và phê bình, nêu gương trong cấp ủy, người đứng đầu đơn vị, xây dựng đoàn kết nội bộ, làm tốt vai trò hạt nhân chính trị, đoàn kết tập hợp khối đoàn kết nhất trí trong nhà trường.

TVUC