Căn cứ tinh thần cuộc họp giao ban ngày 01/03/2021. Sau khi nghe đại diện khối chuyên môn và khối gián tiếp báo cáo thực hiện nhiệm vụ trong tháng 02 và kế hoạch thực hiện trong tháng 03/2021. Hiệu trưởng nhà trường Trần Công Chánh - Chủ tọa cuộc họp thống nhất cao với nội dung báo cáo và Kết luận chỉ đạo một số nội dung chính cần tập trung như sau:

1. Đối với khối chuyên môn.

- Công tác tuyển sinh đề nghị các đơn vị tập trung cao điểm, ban tư vấn tuyển sinh và các nhóm triển khai thực hiện theo kế hoạch phân bổ, đồng thời giám sát tiến độ thực hiện, kết quả đạt được, đánh giá trách nhiệm. Bên cạnh đó, liên hệ với các trung tâm, đơn vị liên kết trước đây tham mưu cho Ban giám hiệu thời gian tiếp xúc gặp gỡ hợp tác tuyển sinh.

- Xây dựng Báo cáo UBND tỉnh về những khó khăn bất cập trong việc phân luồng học sinh đề xuất các giải pháp tháo gỡ (giao Thầy Trần Văn Út Chính thực hiện).

- Việc thực hiện công khai điều kiện đảm bảo chất lượng đề nghị các đơn vị tập trung phối hợp tuyệt đối trong công khai theo quy định của Tổng Cục, sở Lao động Thương binh và Xã hội, website trường; đồng thời khắc phục các tiêu chí chưa đạt, củng cố hồ sơ minh chứng, hoàn tất đóng góp dự thảo đến ngày 15/3 (giao Thầy Võ Chí Quốc chủ trì điều phối các tiêu chí hoàn tất trong quý 3, quý 4 mời đánh giá ngoài).

- Các khoa tăng cường công tác dự giờ, tham lớp, chia sẻ nội dung giờ giảng học tập trải nghiệm, rèn nghề cao điểm trong học kỳ II, kể cả các lớp dưới huyện duy trì sĩ số. Đối với giảng viên tham gia hội thi dạy giỏi cấp tỉnh đề nghị các khoa tập trung hội giảng cấp khoa cao điểm trong tháng 3/2021.

- Đối với các khoa Kế toán - Quản trị kinh doanh; khoa Nông nghiệp – Thủy sản; khoa Cơ bản luật và nghiệp vụ tiếp tục điều chỉnh đề án đổi tên khoa theo tinh thần chỉ đạo của Ban giám hiệu.

- Hội thi thuyết trình tư vấn hướng nghiệp tuyển sinh năm 2021 dời thời gian tổ chức lại ngày 30/03/2021. Ban tổ chức họp báo cáo công tác chuẩn bị vào ngày 10/3/2021.

- Xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động thể thao, văn nghệ chào mừng ngày thành lập Đoàn TNCS HCM 26/3 (giao phòng công tác học sinh phối hợp Đoàn thanh niên thực hiện.)

2. Đối với khối gián tiếp.

- Tăng cường quản lý, giám sát ngày công, giờ công đối với viên chức.

- Hoàn tất rà soát danh sách, bổ sung quy hoạch cán bộ quản lý cấp phòng, khoa và tương đương giai đoạn 2021-2026, danh sách giảng viên đủ điều kiện tham gia thi thăng hạng nghề nghiệp, tờ trình đề nghị thu hút giảng viên các ngành trọng điểm báo cáo sở Nội vụ.

- Tiếp tục liên hệ Đảng ủy khối thẩm định hồ sơ bổ nhiệm viên chức quản lý dự nguồn đối tượng quy hoạch.

- Thường xuyên liên hệ với UBND tỉnh và các đơn vị có liên quan thực hiện hồ sơ sáp nhập trường TC VHNT vào trường CĐ KTKT; hội đồng trường.

- Liên hệ với công ty MBA tổ chức nghiệm thu bàn giao trang thiết bị ngành trọng điểm cho khoa NNTS.

- Rà soát đánh giá tài sản hư hỏng không còn giá trị sử dụng đề nghị thanh lý và phối hợp các đơn vị đánh giá, giá trị hồ sơ lưu trữ.

- Đẩy nhanh tiến độ xây dựng dự thảo, lấy ý kiến đóng góp các dự án khai thác tài sản công, dự án tự chủ tài chính, phương án ghép phòng KHTC với phòng TCHC (dứt điểm trong tháng 3/2021)

- Phòng TC-HC phối hợp Ban tư vấn tuyển sinh liên hệ làm việc với các đơn vị liên kết thực hiện công tác tuyên truyền, quảng bá thông tin, tờ rơi, treo băng gôn tại các địa phương đặt lớp.

- Tìm kiếm đối tác kêu gọi đầu tư khai thác tài sản công tại Trung tâm Thực nghiệm – Sản xuất.

- Liên hệ BQLDA thực hiện thi công đầu tư xây dựng Trường, phối hợp giám sát thực hiện các hạng mục phát sinh và mua sắm trang thiết bị; kiểm tra thực tế các hạng mục phát sinh, điều chỉnh kịp thời trước khi tiếp nhận trường mới (Phòng TCHC thực hiện).

- Công tác phối hợp triển khai các dự án sản xuất giữa khoa NNTS với Trung tâm TN-SX hai đơn vị cần tập trung khắc phục thiệt hại do ngập úng vừa qua, tổ chức vệ sinh ao nuôi, chăm sóc cây trồng, vật nuôi các dự án đã và đang triển khai; đồng thời tìm kiếm con giống (heo rừng, heo nhà…) nuôi bổ sung đàn.

- Tiếp tục tìm kiếm đối tác mời gọi thu hút đầu tư tại Trung tâm TN-SX.

- Công tác hội ý tuần, giao ban tháng đề nghị các đơn vị duy trì chế độ hội, họp thường xuyên, báo cáo báo kịp thời, thông báo thời gian kịp thời cho Ban Giám hiệu biết tham dự và chỉ đạo.

+ Đối với khối chuyên môn: giao Thầy Phạm Mạnh Cường PHT phụ trách

+ Đối với khối gián tiếp: giao Đ/c Nguyễn Thị Kim Thi PHT phụ trách

Trên đây là ý kiến Kết luận chỉ đạo của Hiệu trưởng Trần Công Chánh về những nội dung công việc trọng tâm tại cuộc họp giao ban tháng 03/2021, các nội dụng khác được chủ tọa chỉ đạo trực tiếp đề nghị các đơn vị tiến hành thực hiện và báo cáo kết quả tại cuộc họp giao ban tháng 4/2021./.