Thực hiện Công văn số 1521/SGDKHCN-TCHC ngày 31/12/2019 của Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ Bạc Liêu về việc triển khai xét tặng danh hiệu NGND-NGƯT lần thứ 15 năm 2020;

Căn cứ Công văn số 07/CĐKTKT-TCHC ngày 10/01/2020 của Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Bạc Liêu về việc xét tặng danh hiệu NGND- NGƯT lần thứ 15 năm 2020;

Nội dung cuộc họp: Căn cứ Nghị định số 27/2015/NĐ-CP ngày 10/3/2015 của Chính phủ Quy định về xét tặng danh hiệu “Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú”, (gọi tắt Nghị định số 27). Qua xem xét, đối chiếu điều kiện tiêu chuẩn theo quy định tại Điều 8 (đối với danh hiệu NGND) và Điều 9 (đối với danh hiệu NGƯT) Nghị định số 27, tập thể các Phòng, Khoa, Trung tâm trong nhà trường thống nhất giới thiệu nhà giáo Ưu tú – Tiến sĩ Trần Công Chánh, Hiệu trưởng nhà trường  được xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân đến Hội đồng xét tặng danh hiệu NGND-NGƯT lần thứ 15 năm 2020.

Hội nghị diễn ra nghiêm túc với tinh thần trách nhiệm cao với 65 cán bộ giáo viên, nhân viên trong nhà trường được triệu tập. với số phiếu đồng thuận đạt 62/65 đạt tỷ lệ 95,38%. Theo kết quả bỏ phiếu đạt được giáo Ưu tú – Tiến sĩ Trần Công Chánh, đủ điều kiện để Hội đồng xét tặng danh hiệu NGND-NGƯT lần thứ 15 năm 2020 cấp trường làm các bước thủ tục tiếp theo trong quy trình xét tặng danh hiệu NGND-NGƯT lần thứ 15 năm 2020.

Một số hình ảnh:

VVT