Nguồn: Bản tin trưa ngày 31/7/2019 của Đài phát thanh truyền hình Bạc Liêu

Thực hiện Kế hoạch số 08/KH-SNV ngày 05 tháng 6 năm 2019 của Sở Nội vụ về việc Tổ chức các lớp bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã năm 2019 theo Quyết định số 1600/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Bạc Liêu phối hợp với Sở Nội vụ và Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch mở lớp bồi dưỡng chức danh Văn hóa-Xã hội cấp xã năm 2019. Nhằm trang bị những kiến thức, kỹ năng, cho cán bộ, công chức cấp xã trong công tác Văn hóa-Xã hội, nhằm  nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ trên lĩnh vực Văn hóa-Xã hội.

Thời gian:  05 ngày, từ ngày 30/7/2019 đến ngày 03/8/2019 (trong đó 01 ngày đi thực tế tại các thiết chế văn hóa trên địa bàn Thành phố Bạc Liêu và viết bài thu hoạch).

Nội dung bồi dưỡng

+ Chuyên đề 1: Cơ sở lý luận chung về văn hóa, thông tin, thể thao và du lịch.

+ Chuyên đề 2: Kỹ năng  xây dựng phong trào và tổ chức hoạt động thể dục, thể thao quần chúng ở cơ sở.

+ Chuyên đề 3: Xây dựng và quản lý đời sống văn hóa cở sở ở nước ta hiện nay gắn với quản lý Nhà nước về gia đình.

+ Chuyên đề 4: Kỹ năng tổ chức đời sống văn hóa ở cơ sở.

+ Chuyên đề 5: Kỹ năng xây dựng nội dung hoạt động văn hóa cơ sở.

+ Chuyên đề 6: Xây dựng và quản lý sản phẩm du lịch.

+ Chuyên đề 7: Kỹ năng thực hiện xã hội hóa các nội dung hoạt động văn hóa cơ sở.