Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Bạc Liêu có số lượng ngành nghề đào tạo  nhiều nhất trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tại Bạc Liêu. Với 24 ngành đào tạo sơ cấp và đào tạo thường xuyên, 11 ngành đào tạo Trung cấp và 5 ngành đào tạo Cao đẳng. Tạo cho người học có nhiều lựa chọn ngành nghề phù hợp với nhu cầu bản thân và thực tế của thị trường lao động.

Hội đồng đánh giá  chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo khóa 2022 được xây dựng rõ ràng, chi tiết và đầy đủ theo đúng quy định. Đáp ứng mục tiêu đặt ra, phù hợp đối tượng và trình độ đào tạo, đảm bảo tính logic tính khái quát cao và phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đồng thời kế thừa kiến thức, kinh nghiệm của người học và đảm bảo khả năng liên thông với các chương trình đào tạo ở bậc học khác trong hệ thống giáo dục quốc dân. Nội dung chương trình đào tạo thể hiện sự kết hợp giữa lý thuyết và thực hành. Tuy nhiên, cần sửa chữa lại các nội dung và khắc phục những điểm theo yêu cầu của Hội đồng và liên tục cập nhật những kiến thức mới bổ sung vào chương trình đào tạo nhằm đáp ứng được thực tế nhu cầu công việc.