Chiều ngày 13/5/2024, Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Bạc Liêu thông báo họp Hội đồng khoa học sư phạm tháng 5 năm 2024 Chủ đề "Thực trạng giải pháp đối mới phương pháp dạy học theo hướng tiếp cận năng lực thực hiện"

Họp Hội đồng khoa học sư phạm nhằm khuyến khích cho tập thể cán bộ quản lý, giảng viên chia sẻ, trao đổi về học thuật sâu hơn, tìm ra nguyên nhân, những hạn chế, rút ra được những bài học kinh nghiệm. đề xuất các biện pháp khắc phục hướng đến nâng cao chất lượng trong công tác tuyên sinh. đào tạo. quản lý và dạy học của nhà trường.

Thông qua sinh hoạt chủ đề Hội đồng khoa học sử phạm đẩy mạnh sinh hoạt chuyên môn của nhà trường góp phân nâng cao năng lực sư phạm, năng lực phát triển nghề nghiệp, nghiên cứu khoa học và năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của giảng viên.