Để tăng cường đoàn kết nhất trí trong nhà trường, tất cả các thành viên phải cùng nhau quyết tâm, kiên quyết đấu tranh chống bệnh hẹp hòi gây chia rẽ, mất đoàn kết nhất trí trong nội bộ:

1- Biểu hiện hành vi của bệnh hẹp hòi:

+ Đứng trong Đảng thì đâm, thọc, cản trở sự đoàn kết, nhất trí trong nội bộ chi bộ, đảng bộ nhà trường.

+ Bên ngoài Đảng thì xuyên tạc, phá hoại khối đoàn kết nhất trí trong nội bộ nhà trường.

2- Thể hiện thái độ:

+ Đề cao cá nhân, bản vị, cục bộ, địa phương từ trong tư tưởng đến hành vi, ngôn ngữ, biểu cảm.

+ Khuynh hướng hám danh vọng, địa vị cao, ganh ghét người tài giỏi hơn mình, phủ định thành quả, thành công của người khác, chỉ thấy thành quả, thành tích bản thân.

+ Bảo thủ, duy ý chí, xem thường thực tiễn, xem nhẹ vai trò tập thể.

3- Dẫn đến hệ lụy:

+ Kéo bè, kéo cánh, bè phái, cục bộ.

+ Ly gián, chia rẽ nội bộ, gây mất đoàn kết từ trong đơn vị đến trong toàn nhà trường.

4- Thể hiện hành động, việc làm của bệnh hẹp hòi:

+ Ai hợp với mình thì dù người xấu cũng cho là tốt, việc dở cũng cho là hay; che đậy cho nhau, ủng hộ nhau, tán dương, khen tặng nhau.

+ Ai không hợp với mình thì người tốt cũng cho là xấu, dìm người đó xuống, tìm mọi cách để dèm pha, nói xấu; việc hay cũng cho là dở, công kích, xuyên tạc, vu khống, quy kết.

5- Kết cục, hậu quả:

+ Làm tổn hại đến sự Đoàn kết, nhất trí trong từng đơn vị, tổ chức, trong từng chi bộ, Đảng bộ nhà trường.

+ Làm cho tổ chức Đoàn thể, chi bộ cho đến Đảng bộ của nhà trường không còn người Đức - Tài (nhân tài), không còn đủ uy tín, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của một tổ chức Đảng.

+ Làm cho Đảng bộ không thực hiện được vai trò hạt nhân chính trị, tập hợp đoàn kết, lãnh đạo toàn diện đối với nhà trường (vô hiệu hóa các chủ trương, nghị quyết của Đảng ủy đối với việc lãnh đạo toàn diện nhà trường).

+ Đánh mất sự tin cậy, thân ái, chan hòa, đoàn kết nhất trí giữa các đồng chí với nhau, giữa các đơn vị, tổ chức, các chi bộ đến cả Đảng bộ nhà trường (làm cho tập thể, từng cá nhân sống dè sẻn nhau, làm việc đơn điệu, sơ cứng, an phận, thủ thường, sống cơ hội, sẵn sàng loại trừ nhau).

Để thực hiện mục tiêu, chiến lược xây dựng khối đoàn kết nhất trí trong nội bộ nhà trường, toàn Đảng bộ, từng chi bộ, đảng viên, viên chức và nhân viên toàn trường phải quyết tâm.

+ Ra sức đề phòng những kẻ địch đó là bệnh hẹp hòi, chủ nghĩa cá nhân.

+ Chữa (ngăn chặn, đẩy lùi) căn bệnh hẹp hòi.

Bệnh hẹp hòi là một kẻ địch nguy hiểm bên trong Đảng bộ, chi bộ, trong từng tổ chức, đơn vị trong nhà trường, mỗi kẻ địch bên trong là một bạn đồng hành của kẻ địch bên ngoài trong từng tổ chức, đơn vị trong nhà trường.

Kẻ địch bên ngoài không đáng sợ; kẻ địch bên trong là đáng sợ hơn.

Vì nó chống phá ta từ trong chống phá ra, vì vậy ta phải ra sức đề phòng những kẻ địch đó, chữa hết những căn bệnh đó, để làm cho Đảng bộ, chi bộ cũng như toàn thể đảng viên, viên chức và nhân viên trong toàn trường, từng phòng, khoa, trung tâm trực thuộc luôn là khối Đoàn kết nhất trí, trong sạch vững mạnh.

Đối với từng đồng chí trong Đảng ủy, chi ủy và từng đảng viên trong toàn Đảng bộ nhà trường học tập và làm theo phong cách làm việc quần chúng của Chủ tịch Hồ Chí Minh để tập hợp, xây dựng khối đoàn kết nhất trí trong toàn trường./.

NGƯT - TS. Trần Công Chánh